Fagne har plikt til å tilby alle som ønsker det, tilgang til nettet. Her kan du lese mer om avklaring, reservering og tildeling av ledig nettkapasitet hos Fagne.

Avklaring nettkapasitet

Når du som kunde henvender deg til en netteier med ønske om nettilknytning, eller å øke ditt forbruk eller din produksjon, har Fagne og alle andre nettselskaper plikt til å gjøre en vurdering av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett, er vi også pliktet til å utrede, søke konsesjon og gjennomføre nødvendige investeringer i våre nett og anlegg for å kunne gi deg som kunde din ønskede nettilknytningen. I slike tilfeller må du selv dekke en del av de kostnadene som må gjøres, noe som kalles anleggsbidrag.

Fordeling av hvem som betaler hvor mye ved ev. nettforsterkning som dette er regulert i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

Dersom våre vurderinger gjør at vi kommer frem til at det ikke er samfunnsmessig rasjonelt å knytte deg som kunde til vår nettilknytning på grunn av høye tilknytningskostnader, har vi anledning til å søke om fritak fra tilknytnings- og investeringsplikten til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

For mer informasjon om tilknytningsplikten, kan du lese mer om dette på NVEs nettside om tilknytningsplikt.

Anleggsbidraget til deg som kunde vil være avhengig av om det utløser behov for nettforsterkning eller ikke. Derfor har vi som nettselskap prosedyrer for hvordan tildeling av ledig kapasitet kan reserveres og tildeles.

Hovedkriterier for reservering og tildeling av nettilknytning

 1. Reservering av ledig nettkapasitet gjøres fra du som kunde har forespurt Fagne om tilbud om å få nettilknytning eller økt kapasitet. Dette tilbudet er gyldig i 3 md. fra vi har sendt deg dette. Dersom du ikke aksepterer og signerer tilbudet innen denne tidsfristen, frafaller reservasjonen av ledig nettkapasitet. For å kunne motta tilbud om nettilknytning, og dermed reservere ledig nettkapasitet, må øvrige myndighetstillatelser være på plass, dokumentert og sendt til oss.

  For produksjonsanlegg må den ev. tildelte konsesjonen dokumenteres.

  For nytt forbruk må godkjent reguleringsplan dokumenteres.
 1. Når du har bekreftet at du aksepterer vårt tilbud om nettilknytning ved å sende dette signert i retur til oss, tildeles du ledig nettkapasitet så snart din bekreftelse er registrert hos oss i Fagne.
 1. Senest 1 år etter tildeling av nettkapasitet må du dokumentere at bygging av anlegg er igangsatt og/eller at det er inngått bindende avtaler om bygging av anlegg. Eksempler på dokumentasjon er signerte avtaler med utstyrsleverandør/ entreprenør eller kvitteringer for utført arbeid. Dersom du ikke vil gi ut signerte avtaler eller kvitteringer, kan dokumentasjonen bestå i en skriftlig signert bekreftelse fra utstyrsleverandør/entreprenør at avtaler om arbeid er inngått. Dersom du ikke overholder denne fristen, frafaller tildelingen av ledig nettkapasitet.

Som du leser av punktene over her er det altså ikke hensiktsmessig å for deg som kunde å kontakte oss i Fagne rundt tilbud om nettilknytning (som medfører reservering av ledig nettkapasitet) før ca. ½ år før utbyggingen din er planlagt igangsatt, da du kan risikere at tildeling vil frafalle før utbyggingen starter.

NB: til våre næringskunder

Hvis din planlagte utbygging skrinlegges i perioder hvor du er tildelt eller har fått reservert ledig nettkapasitet, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette til oss.  Dette for at reservert/tildelt nettkapasitet da kan tildeles og benyttes av ev. andre kunder.

For henvendelser som gjelder:

 • større tilknytning eller forsterkning
 • innmating
 • flytting av høyspenningsanlegg
 • grøftesamarbeid
 • kartgrunnlag
 • eiendom
 • erstatningskrav