Ofte stilte spørsmål og svar

Nettleie

Målet med en ny nettleiemodell er å utnytte dagens strømnett bedre for å unngå at man må bygge unødvendig mye nytt nett. Det vil bidra til å holde nettleien lavest mulig for kundene og samtidig begrense naturinngrep som følger med nye nettutbygginger.

Den nye nettleiemodellen skal gi tilstrekkelige prissignaler til å jevne ut forbruket. Sammen kan vi utnytte strømnettet smartere gjennom å fordele strømforbruket utover døgnet og ved å unngå å bruke for mange strømkrevende produkter samtidig.

Du kan lese mer om den nye nettleiemodellen i denne saken.

Fra 1. juli 2022 vil nettleien bestå av et kapasitetsledd, et energiledd og offentlige avgifter.

Det som tidligere var fastleddet med en fast årlig kostnad som var lik for alle kunder, erstattes nå av et kapasitetsledd som er basert på din individuelle forbruk. Kapasitetsleddet bestemmes av de timene du bruker mest strøm samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt, og når du bruker strømmen. Det som er nytt er at du nå betaler mindre for forbruket om natten og i helgene enn på dagtid.

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie er offentlige avgifter, blant annet blir forbruksavgift (elavgift) og moms til staten tatt inn via nettleien.

Du kan lese mer om hvordan nettleien din beregnes i denne saken.

Uavhengig av innføringen av ny nettleiemodell øker Fagne tariffene fra 1. juli 2022. Det er myndighetene som bestemmer inntektene for hvert enkelt nettselskap. Inntektsrammen skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av nytt strømnett. Fagne må fastsette sine nettleietariffer basert på den gitte rammen og er nødt til å tilpasse prisene nå. Sist gang Fagne justerte nettleien var i 2020.

For en gjennomsnittlig kunde med et årlig forbruk på 10 000-20 000 kWh, så vil nettleien øke med rundt 100 kroner i måneden.

Min side finner du en nettleiekalkulator som regner ut hva den nye prismodellen betyr for deg, dersom ditt forbruk er helt likt forbruket du hadde de siste månedene. I tillegg kan du be om å bli varslet via SMS eller e-post når du passerer en selvvalgt grenseverdi. Ønsker du for eksempel å holde deg på første trappetrinn i kapasitetsleddet, kan du bli varslet når du har brukt mer enn 5kW i løpet av en klokketime dagen før.

De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest. Nøkkelen er å fordele strømforbruket gjennom dagen. For eksempel bør du unngå å skru opp varmeovner, lade elbil, sette på vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin samtidig. Varmtvannsberederen kan svært mange slå av på dagtid uten at man merker det. Dette er enkle og kostnadsbesparende grep.

På denne siden finner du flere sparetips.

Ved å logge deg inn på Min side, kan du se hvor mye strøm du har brukt per time, døgn og måned bakover i tid. Her ser du også dine strømtopper og når de skjer. Klikk på «effektkurver» for å se dine forbrukstopper. I tillegg kan du be om å bli varslet via SMS eller e-post når du passerer en selvvalgt grenseverdi. Ønsker du for eksempel å holde deg på første trappetrinn i kapasitetsleddet, kan du bli varslet når du har brukt mer enn 5kW i løpet av en klokketime dagen før.

Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet. Du kan lese mer om HAN-porten her.

Klarer du å tilpasse forbruket ditt til et lavere kapasitetstrinn, kan du spare 1 200 kroner årlig. I tillegg er prisen på energileddet billigere om natten og i helgene, sammenliknet med dagtid. Dersom du for eksempel flytter lading av elbil til natt og lader sakte med trygg hjemmelader, kan du spare penger.

Også med ny nettleiemodell er det penger å spare på å være bevisst på hvor mye strøm du bruker totalt. Boligeiere bruker mest strøm på å varme opp bolig og vann. For en gjennomsnittshusholdning går rundt 60 prosent av strømregningen til oppvarming av boligen.

I tillegg er det viktig at du jevner ut forbruket og unngår forbrukstopper. Det er større elektriske apparater i hjemmet ditt som bidrar mest til å øke forbrukstoppene.

På denne nettsiden finner du noen konkrete sparetips.

Flytting av forbruk skal ikke gå ut over sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin om natten. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten med godkjent ladeutstyr.

Omleggingen til ny nettleiemodell fra 1. juli 2022 er bestemt av regjeringen og gjelder alle nettselskap i Norge.

Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom flere høringsrunder. Våren 2022 har nettbransjen i samarbeid med forbrukerorganisasjoner, miljøbevegelsen og næringsliv laget en felles anbefaling som i stor grad har blitt tatt til følge, og forskriftsendringen om ny nettleie trer i kraft 1. juli 2022.

Alle nettselskaper må rette seg etter dette. Vi ser at det kan bli mye å forholde seg til for kundene nå når prisene er svært høye – det positive er at du får større mulighet til å påvirke din egen nettleie gjennom å redusere og jevne ut forbruket ditt gjennom døgnet.

Innføring av ny nettleiemodell påvirker ikke nettselskapenes samlede inntekter. Den påvirker kun fordelingen av kostnadene mellom kundene, slik at de som belaster nettet mest, også betaler mest. Hensikten med den nye prismodellen er å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer. Det gir lavest mulig nettleie over tid og mindre naturinngrep ved utbygging av kraftlinjer.

Nei, formålet med ny nettleie er å få nettkundene til å jevne ut strømforbruket sitt gjennom døgnet. Dagens nettleie gir få insentiver til å flytte strømforbruk til tider på døgnet med mindre belastning av nettet. Når samfunnet elektrifiseres, kan vi derfor risikere å måtte bygge mer nett enn nødvendig. Det kan gi unødvendige økninger i nettleien og unødvendige naturinngrep. Den nye nettleiemodellen bidrar til at kapasiteten i strømnettet utnyttes bedre.

Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge dekkes i sin helhet av brukerne av nettet. Dersom vi klarer å utnytte nettet smartere, kan vi redusere behovet for utbygging og dermed holde nettleien lavere.

Her finner du en oversikt over nettleiepriser og tariffer.

Strømnettet er kraftforsyningens veinett. Når du kjøper strøm bruker du nettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og frem til stikkontakten din. For dette betaler du en nettleie. På samme måte som bilistene betaler veiavgift for å bruke veinettet, betaler nettkundene en fraktavgift for å bruke strømnettet.

Kompensasjonsordning

Du trenger ikke søke om å få utbetalt strømstøtte. Støtten utbetales av ditt nettselskap og trekkes automatisk fra den månedlige nettleiefakturaen din, uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale du har.

Fagne etterfakturerer nettleien. Dersom kompensasjonsbeløpet overstiger det du skal betale i nettleie, vil du få utbetalt restbeløpet. For at vi skal kunne gjennomføre utbetalingen av et eventuelt restbeløp, må du registrere kontonummeret som skal benyttes ved å logge inn på Min side og følge instruksjonene der.

Dette kan du se på fakturaen fra oss. Hvor mye du får i strømstøtte står spesifisert på en egen fakturalinje som heter «Kompensasjon Staten».

Du kan se fakturaene dine ved å logge deg inn på Min side.

Dersom kompensasjonsbeløpet overstiger det du skal betale i nettleie, vil du få utbetalt restbeløpet. Beløpet vil bli utbetalt rundt samme tidspunkt som forfallsdatoen på fakturaen.

For at vi skal kunne gjennomføre utbetalingen av et eventuelt restbeløp, må du registrere kontonummeret som skal benyttes ved å logge inn på Min side og følge instruksjonene der.

Du får utbetalt strømstøtte selv om du har en fastprisavtale. Strømstøtten er uavhengig av strømleverandør og strømavtale.

Fra 1. september 2023 får du støtte for det strømmen faktisk koster den timen du forbruker den.

Timebasert strømstøtte vil i de fleste tilfeller gi høyere utbetalinger enn med månedssnitt. Hvor mye mer vil avhenge av husholdningenes forbruk, hvordan prisene utvikler seg og hvor store variasjoner det blir i prisene innad i måneden.

Du får utbetalt støtte for forbruk opp til 5 000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert i henhold til dagens ordning.

Nei, ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger. Ved tvil skal man legge informasjon som fremgår av matrikkelen til grunn. Du kan selv sjekke om din bolig er registrert som bolig i Kartverket.

Kunder som bor fast i fritidsbolig har rett på støtte dersom de kan vise til enten midlertidig eller varig bruksendringstillatelse til boligformål, eller dersom det fremgår av Folkeregisteret at du er og har vært bostedsregistrert på nåværende adresse senest 18. januar 2023. Du må selv ta kontakt med nettselskapet og fremlegge nødvendig informasjon for å få støtte.  

Dersom du kan vise til midlertidig eller permanent bruksendringstillatelse, har du rett på støtte fra og med vedtaksdato. Om du kan vise til at du er og har vært bostedsregistrert på nåværende adresse senest 18. januar 2023, har du rett på støtte fra og med 1. september 2022. 

Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får man kompensasjon for begge. Det samme gjelder om du eier flere enn to boliger.

Nei, kunder uten AMS-måler vil få utbetalt strømstøtte basert på det samme forbruket som blir brukt for å fakturere deg for nettleie og strøm i den gjeldende måneden.

Ja, boligselskapene vil også få utbetalt strømstøtte. Her kan du lese mer om det som gjelder for borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap.

Kompensasjonen for jordbruket og veksthusnæringen administreres ikke av nettselskapene, men av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Spørsmål kan rettes til Landbruksdirektoratet.

16. september 2022 la regjeringen fram et forslag til en egen pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode. Forslaget inkluderer en søknadsbasert energitilskuddsordning som vil administreres av Enova. Spørsmål kan rettes til Enova.

Les mer om strømpakken for næringslivet på regjeringens nettsider.

Strømbrudd eller planlagt strømstans

I strømstanskartet kan du sjekke om vi har registrert et strømbrudd eller utfører en planlagt strømstans i ditt område.

Har du mistet strømmen uten at det er registrert strømbrudd i ditt område, les mer på denne siden: Problemer med strømmen?

I strømstanskartet kan du sjekke om vi har registrert et strømbrudd eller utfører en planlagt strømstans i ditt område.

Her kan du lese hva du bør gjøre når du opplever strømbrudd: Problemer med strømmen?

Som nettkunde hos oss mottar du SMS-varsling ved planlagte strømstanser og ved strømbrudd som berører ditt anlegg. Opplever du strømbrudd, men har ikke blitt varslet, bør du sjekke om du har lagt inn korrekt mobilnummer for varsling. Dette gjør du på Min side.

Noen ganger kan et strømbrudd hos deg skyldes jordfeil og ikke et brudd i strømforsyningen. På denne siden kan du lese hva en jordfeil er og hva du bør gjøre om du mistenker jordfeil.

Etter at det ble installert automatiske strømmålere i Norge, ble det også innført et nytt nasjonalt regelverk for automatisk utbetaling av kompensasjon ved strømbrudd som har vart i over tolv timer. Du finner mer informasjon på denne siden.

Mitt kundeforhold på Min side

Min side får du oversikt over ditt kundeforhold hos Fagne. Her kan du blant annet:

  • finne din fakturaoversikt
  • sjekke ditt forbruk
  • åpne eller stenge HAN-porten
  • logge inn på Elhub
  • se varslede strømstanser
  • ta kontakt med vårt kundesenter

Når du logger deg på Min side for første gang, må du logge deg inn med ditt mobilnummer.

Klikk på «Logg inn med SMS-kode».

Registrer din e-postadresse og et passord, da kan du logge deg inn med disse neste gang.

Opplever du problemer med å logge deg inn via SMS eller e-post, ta kontakt med vårt kundesenter. Vi hjelper deg gjerne.

Har du vært pålogget tidligere, men glemt passordet? Dersom e-postadressen din er registrert hos oss, kan du få tilsendt en lenke for å resette passordet.

Klikk på «Logg inn med e-postadresse og passord» på Min side og deretter på «Glemt passord».

Strømmåler

Da kan du forsøke å legge ut hovedsikringen i 30 sekunder. Vær obs på at dette tar strømmen i hele anlegget ditt. Etter 30 sekunder legger du inn hovedsikringen igjen. Om dette ikke er tilstrekkelig, oppretter du en sak her, så hjelper vi deg.

En automatisk strømmåler gir deg muligheten til å følge med på eget strømforbruk og ta grep for smartere strømbruk.

Her kan du lese mer om fordelene og hvilken informasjon som sendes til nettselskapet.

De automatiske strømmålerne er grundig testet og godkjent, slik at du kan føle deg sikker på at ditt forbruk måles korrekt.

Alle automatiske strømmålere er utstyrt med en fysisk utgang, ofte kalt HAN-port. HAN står for «Home Area Network». Gjennom HAN-porten vil du kunne få detaljert informasjon om strømforbruk i øyeblikket, strømforbruk siste time, spenningsnivå og overskuddskraft som mates inn i strømnettet.

HAN-porten er som standard stengt, og du åpner den selv via Min side.

Mer informasjon om HAN-porten finner du på denne siden.

All informasjon fra automatiske strømmålere sendes kryptert til nettselskapet og behandles etter strenge personvernregler. Informasjonen brukes til å gi deg riktig strømregning og trygg strømleveranse. Nettselskapet har ikke lov å dele informasjonen med andre uten ditt samtykke.

Elsikkerhet

Elsikkerhetsportalen er en portal som samler all informasjon om elsikkerhet på et sted. Her finner du nyttig informasjon om elsikkerhet i hjemmet, med blant annet:

  • råd og tips om hva du må se etter for å unngå brannfeller
  • elsikkerhet for eldre og for fremmedspråklige
  • elsikkerhet på barne- og ungdomsrommet
  • advarsler om potensielle farlige produkter

Les mer om elsikkerhet på denne siden.

Formålet med kontrollene er først og fremst å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak. Mange branner i Norge starter på grunn av feil bruk av eller feil på elektriske apparater. Ved å kontrollere elektriske anlegg og informere om elsikkerhet vil risikoen for brann reduseres.

Les mer om kontroll av elektrisk anlegg her.

Bygge, grave, rive

Om du skal bygge, grave eller rive i Fagnes nettområde, koble deg til strømnettet eller øke kapasiteten på ditt strømnett, er det viktig å ta kontakt med oss i god tid.

På denne siden finner du kontaktinformasjon og informasjon om bl.a. byggestrøm, gjeldende avstandskrav eller andre tekniske forhold som er viktige å vite om.