Personvernerklæring

Fagne er opptatt av at du som kunde skal føle deg trygg på at vi følger gjeldende regler for bruk og lagring av personopplysninger. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det er Fagne som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med de tjenestene som leveres til deg.

Denne Personvernerklæringen beskriver blant annet hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra oss, hva formålet med behandlingen er, hva vi gjør for å beskytte personopplysningene, samt hvilke rettigheter du har etter gjeldende personvernregelverk.

Hvilke personopplysninger vi behandler om deg

Generelle kundedata

Fagne innhenter og behandler personopplysninger du oppgir når du registrerer deg hos oss og som du på annen måte frivillig gir fra deg inkludert navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og mobilnummer.

I tillegg samler vi løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss. Dette inkluderer informasjon som betalingshistorikk, faktura, kundehistorikk, loggede henvendelser, målepunkt-ID, måle- og forbruksdata.

Informasjon som innhentes ved din pålogging på og bruk av Min side

På Min side på fagne.no kan du se strømforbruk, opplysninger knyttet til ditt kundeforhold hos Fagne, fakturaunderlag for nettleie og informasjon om anlegget/anleggene dine. Når du logger på Min side skjer dette ved bruk av kode tilsendt på sms eller epost, for å sikre autentisering av deg som kunde. Dette gjør at du kan være trygg på at dine forbruksdata og kontaktinformasjon ikke er tilgjengelige for uvedkommende på Min side. Som kunde får du senere anledning til selv å gi andre personer tilgang til ditt kundeforhold. Personer du inviterer/aksepterer får full tilgang til å se all informasjon om ditt kundeforhold, samt tilgang til å kunne endre utvalgte opplysninger, bestille åpning av HAN-port og lignende tjenester på lik linje med deg selv. Du som kunde kan selv trekke tilbake tilgangen når du ønsker det. Dette gjør du i så fall på Min side.

Informasjon som innhentes ved hjelp av informasjonskapsler / cookies

Vi benytter oss av informasjonskapsler på vår hjemmeside for å gi deg en bedre opplevelse ved bruk av våre tjenester. Vi henter bare inn informasjon innenfor de rammer som settes i lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7b. Det vil si at vi informerer deg om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene og gjør dette på bakgrunn av samtykket.

Informasjonskapslerbenyttes hovedsakelig til å gjøre brukeropplevelsen på nettstedet bedre, blant annet gjennom personlig tilpasning. 

Fagne analyserer og måler data for å forstå hvordan nettsiden vår brukes for å gjøre ulike ting, for eksempel optimalisere innhold på våre nettsider. Vi bruker ulike verktøy for å gjøre dette, blant annet Google Analytics.

Kundeundersøkelser

Når du har vært i kontakt med Fagne, kan vi sende deg en undersøkelse for å spørre deg om hvordan din opplevelse var. På denne måten lærer vi hvordan vi kan forbedre oss. Dersom en av våre leverandører inngår i leveransen til deg, vil opplysningene du gir oss kunne bli delt med dem. Det er frivillig å svare på undersøkelse. Dersom du ikke ønsker å dele denne typen opplysninger med oss, velger du å ikke svare på undersøkelsen.

Hvorfor vi behandler denne informasjonen om deg og på hvilket grunnlag

Vi behandler dine personopplysninger i første rekke for å gjennomføre og levere de tjenester og utføre de oppdrag du har bestilt av oss. Videre behandles personopplysningene for å administrere kundeforholdet med deg, samt for å yte kundebehandling til deg og din husstand. Denne informasjonen behandler vi fordi det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. Ut over dette behandler vi personopplysninger i den grad det er nødvendig fordi lovgivningen påbyr det.

Personopplysningene dine kan også bli behandlet i forbindelse med oppgaver relatert til drift og vedlikehold av strømnettet. Dette er dels nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser, og dels nødvendig for å følge opp vårt kundeforhold med deg. Vi behandler også personopplysninger om våre kunder for å ivareta våre berettigede interesser som nettleverandør. For eksempel vil vi kunne bruke opplysninger om våre kunder for å ivareta sikkerheten i våre anlegg, følge opp skadesaker, beskytte oss mot urettmessig bruk av strømnettet, og for statistikk- og analyseformål. Vi vurderer det slik at denne interessen ikke er uforenlig med vårt ønske om å samtidig ivareta dine personverninteresser.

Dersom ikke annet behandlingsgrunnlag foreligger, vil Fagnes behandling av personopplysninger basere seg på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg som kunde. Dersom du har avgitt samtykke til Fagne, kan dette på et hvilket som helst tidspunkt trekkes tilbake. Behandlingen vil da opphøre. Dersom oppbevaring av opplysningene er basert utelukkende på avgitt samtykke, vil personopplysningene deretter bli slettet.

Sikkerhet

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i samsvar med lovgivningen. 

Alle våre ansatte er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger hvor dette er nødvendig, og vi har truffet nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av dine personopplysninger.

Sletting

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Fagne har et saklig behov for dette. For eksempel har vi behov for å lagre en del opplysninger om deg så lenge kundeforholdet varer. Under enhver omstendighet vil vi ikke lagre dine personopplysninger lengre enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Fagne ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Dine rettigheter

Som vår kunde har du følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

  • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du når som helst ta kontakt og kreve at vi retter opp i disse. Retting kan være aktuelt hvor det av ulike årsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg som vår kunde.
  • Innsyn: Ønsker du å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du ta kontakt med oss. 
  • Sletting: Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi av andre grunner er pålagt å oppbevare dine personopplysninger eller har et annet behandlingsgrunnlag for å oppbevare disse. Som eksempel kan vi være pålagt å oppbevare personopplysninger på grunn av regler i bokføringsloven. Merk imidlertid at vi er avhengig av å behandle visse personopplysninger om deg for å kunne levere våre tjenester.
  • Dataportabilitet: Du kan flytte persondata fra en tjenesteleverandør til en annen på en trygg og sikker måte ved at du ber om å få disse opplysningene utlevert i et maskinlesbart format. Din rett til dataportabilitet gjelder imidlertid kun hvis opplysningene du ønsker utlevert er samlet inn på bakgrunn av samtykke eller kontrakt.
  • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).
  • Innsigelsesrett: Dersom vilkårene etter personvernlovgivningen er oppfylt, kan du også protestere mot visse behandlingsaktiviteter vi foretar. Dersom du inngir en slik protest, vil vi ikke lenger behandle disse personopplysningene, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for videre behandling.

Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende kan du ta kontakt med oss. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, eventuelt å benytte en annen kommunikasjonskanal ettersom vi kan ha et behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

Utlevering av personopplysninger

Fagne utleverer ikke personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder

b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov

c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller

d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner

Vi benytter oss av databehandlere som etter avtale med Fagne forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Når vi gir tilgang til personopplysninger til slike selskaper, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Fagnes krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette sikres ved hjelp av databehandleravtaler.

Datatilsynet og gjeldende personopplysningslov

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger kan du sende en klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside, datatilsynet.no. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov. Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på lovdata.no

Endringer

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a. Behandlingen av personopplysninger endres

b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Henvendelser

Dersom du ønsker å se hvilke personopplysninger Fagne behandler, hvordan de behandles eller ønsker mer informasjon om rettighetene dine er du velkommen til å kontakte oss via vårt kundesenter:

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l.

Vår nye forespørselsportal er aktiv fra 5. april, og alle må lage en ny bruker i den nye portalen for å kunne sende forespørsler. Les mer her.

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.

Personvernombud

Fagne har utnevnt et personvernombud som skal være en ressursperson både for virksomheten og de registrerte i spørsmål vedrørende personvern og sikre at vi følger personopplysningsloven. Dersom du ikke får nødvendig bistand fra kundesenteret eller via våre personvernsider, kan du kontakte oss på e-post: personvernombud@fagne.no.


Dersom aktuelt vil denne personvernerklæringen bli oppdatert i tråd med de til enhver tid gjeldende endringer.

Sist oppdatert 07.02.2022