Når det blir behov for ny eller mer kapasitet til boliger, hytter, næringsbygg eller større næringsområder, må vi bygge ut nytt strømnett. Den vanligste måten å gjøre dette på er å bygge nye nettstasjoner og legge nye jordkabler i bakken.

Byggtekniske krav

Dette arbeidet utfører vi også dersom gamle luftlinjer eller stolper skal tas ned og erstattes med kabler i bakken.

I dette dokumentet finner du standardkravene ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig- eller næringsområder: Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg

Skal du grave grøfter eller plassere jordkabler og frittstående nettstasjoner, må du sette deg inn i informasjonen som du finner i følgende vedlegg:

Beskrivelse av anleggsarbeid

Mal: Erklæring fra utførende anleggsentreprenør

Dokumentet under gir informasjon til entreprenører og utførende landmåler over spesifikasjoner for oppsett av innmålingsfiler senter ledningstrase for Fagne AS. Det er viktig at oppsettet under benyttes for å kunne importere innmålingsfilene til vårt kartsystem.

Spesifikasjon oppsett SOSI-innmålingsfiler

SOSI-malfiler (zip-fil)

Skal du flytte eller plassere nettstasjoner inne i bygg, må du sette deg inn i informasjonen du finner i følgende vedlegg:

Krav til nettstasjon i bygg

For henvendelser som gjelder:

  • større tilknytning eller forsterkning
  • innmating
  • flytting av høyspenningsanlegg
  • grøftesamarbeid
  • kartgrunnlag
  • eiendom
  • erstatningskrav