Dersom du ønsker å knytte deg til strømnettet eller trenger mer strøm enn det du har i dag, kan det være behov for å bygge nytt strømnett eller gjøre forstrekninger i eksisterende strømnett. Kostnadene dette medfører utløser et anleggsbidrag – en kostnad som du som kunde må betale.

Anleggsbidrag

Alle nettselskap er pålagt å kreve inn anleggsbidrag fra kunder. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) krever at nettselskapene praktiserer regelverket på en objektiv og ikke-diskriminerende måte. Med dette menes at vi som nettselskap må sørge for å behandle alle like tilfeller på samme måte.

Denne ordningen har to formål. Det ene er å synliggjøre kostnadene ved nye tilknytninger eller forstrekninger. Dette gir deg som kunde mulighet til å vurdere andre løsninger, f.eks. ny lokalisering av der du trenger strøm eller ta ut mindre effekt enn du tenkte, slik at anleggsbidraget kan reduseres.

Det andre formålet er å fordele kostnadene mellom den som utløser anleggsbidraget og våre øvrige kunder. Bakgrunnen for hvorfor dette er et viktig hensyn å ta, er at kostnader som ikke dekkes gjennom anleggsbidrag, dekkes av nettselskapets øvrige kunder gjennom økt nettleie.

Ønsker du bedre kvalitet på strømleveransen din, vil også dette kunne utløse anleggsbidrag. Dette gjelder for eksempel dersom du ber om at strømleveransen skal ha bedre leveringspålitelighet/ forsyningssikkerhet enn nettselskapet vurderer som nødvendig, eller at du setter strengere krav til leveringskvalitet enn nettselskapet plikter å tilby.

Eksempel på kostnader som inngår i beregning av anleggsbidrag:

 • Kostnader som typisk inngår i beregning av anleggsbidrag er:
 • Kabel, dekkebord og trekkerør
 • Luftlinje og stolper
 • Nettstasjon og fordelingsskap
 • Andel av kostnader ved økning i tranformatorkapasitet inkl materialkostnader.
 • Innhenting av avtaler og tillatelser
 • Arbeidstimer til planlegging, prosjektledelse og utførelse
 • Idriftssettelse og kontroll
 • Innmåling og dokumentasjon (oppdatering av kartverk og anleggsregister)
 • Kabelgrøfter, grunnarbeider og leggekostander
 • Måler med montasje

Når du sender bestilling om ny tilknytning eller forsterkning til oss, behandler vi saken og bestemmer hvilken teknisk løsning som er best for deg og ditt behov. Løsningen avgjør hvor stort anleggsbidraget ditt blir. Du vil så motta et tilbudsbrev fra oss med informasjon om estimert anleggsbidrag.

Før vi kan gå i gang med en utbygging, må du akseptere tilbudet og normalt betale deler av anleggsbidraget, som pleier å ligge opp mot 50 prosent av totalkostnaden.

Alle anleggsbidrag blir imidlertid etterberegnet etter at nettanlegget er ferdigstilt. Det er dette etterberegnede anleggsbidraget som viser de faktiske kostnadene og som forteller hvor mye du skal betale. Fagne kan ikke kreve at du dekker kostnadsoverskridelser på mer enn 15 prosent ut over det estimerte anleggsbidraget. Unntaket er kostnadsoverskridelser som skyldes forhold på din side.

Dersom det i løpet av byggeperioden viser seg at kostnadene blir betydelig større enn først beregnet, plikter vi å opplyse deg om dette.

Klikk her og les mer om regelverket for anleggsbidrag.

Er du uenig i kostnadene knyttet til anleggsbidraget, ber vi deg til å ta kontakt med vår saksbehandler for å gå gjennom tilbudet og det estimerte anleggsbidraget en gang til. Dersom det ikke oppnås enighet, har du rett til å klage saken inn til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) eller til Elklagenemda.

Alle anleggsdeler frem til tilknytningspunktet er Fagne sin eiendom og dermed underlagt vårt drifts- og vedlikeholdsansvar. Dette gjelder også anleggsdeler som helt eller delvis er finansiert gjennom anleggsbidrag og strømmåler. Fagne har ansvaret for alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader for strømnettet frem til tilknytningspunktet.

Anleggsbidrag for næringskunder utløses etter de samme reglene som for privatkunder, men med tre egne særregler. Følgende særregler gjelder for anleggsbidrag i regionalnettet:

 • Effekter mindre enn 1 MW utløser ikke anleggsbidrag
 • Anleggsbidraget reduseres med en faktor på 0,5 for å ta hensyn til nyttevirkninger som andre kunder får av utbyggingen
 • Kostnadsgrunnlaget kan begrenses i særskilte tilfeller for å unngå uforutsette uheldige konsekvenser i saker som ikke passer inn under hovedreglene i reguleringen av anleggsbidrag

Betaling for nettutredninger i regionalnettet 

Vi som nettselskap avklarer om det er driftsmessig forsvarlig å etterkomme din bestilling, når effektbehov og lokalisering er rimelig avklart. Denne avklaringen er gratis.

Om ditt effektbehov og lokalisering derimot ikke er rimelig avklart, kan vi måtte ta betalt for denne avklaringsjobben. Størrelsen på denne betalingen bestemmes med grunnlag i faktisk medgåtte kostnader.

Vi som nettselskap skal også ta betalt for ytterligere utredninger og utarbeidelse av konsesjonssøknad. Du som kunde skal her dekke en forholdsmessig andel av kostnadene, som vil være basert på selvkost.

Vi i Fagne skal gratis og kontinuerlig gi deg informasjon om:

 • Hjemmelsgrunnlaget for krav om betaling for nettutredninger
 • Praksis for betaling for nettutredninger
 • At uenighet om betaling for nettutredninger kan bringes inn for NVE.

Vi skal også dokumentere prosessen når du kommer med en forespørsel som utløser betaling for nettutredninger i henhold til § 17-5. Dette innebærer dokumentasjon av:

 • Forespørsel fra deg som kunde
 • Tilbud til deg som kunde om utredning
 • At du som kunde har akseptert vårt tilbud om utredning

Vi i Fagne skal oppbevare denne dokumentasjonen i ti år fra anlegget er spenningssatt.

Vår nye forespørselsportal er aktiv fra 5. april, og alle må lage en ny bruker i den nye portalen for å kunne sende forespørsler. Les mer her.

Gjelder det:

 • Flytting av nettanlegg
 • Jordfeil eller problemer med spenning
 • Trefelling
 • Arbeid nær strømnettet
 • Plusskunde, solcelleanlegg eller innmating
 • Større tilknytning / forsterkning
 • Grøftesamarbeid
 • Kartgrunnlag
 • Eiendom
 • Erstatningskrav

Ring 987 05 271Mandag til fredag kl.08.00 – 15.00.