Hvordan søke tilknytning eller forsterkning

Privatkunder søker tilknytning via godkjent elektroinstallatør. For mellomstore og større anlegg har Fagne to ulike løp.

Fagne plikter å gjøre en vurdering om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett, plikter vi å utrede, søke konsesjon og gjennomføre nødvendige investeringer i våre nett og anlegg for å kunne gi deg som kunde din ønskede nettilknytningen. I slike tilfeller må du selv dekke en del av de kostnadene som må gjøres, noe som kalles anleggsbidrag.

Netteiere har en tilknytningsplikt som innebærer at de må tilknytte nye anlegg for uttak/produksjon, og om nødvendig investere i nettanlegg. Den samme plikten gjelder ved forbruks- og produksjonsøkninger hvor det er behov for investeringer i nett.

Plikten til å gi tilknytning forutsetter samtidig at kunden er villig til å betale kostnadene utløst av tilknytningen eller av økningen i uttak/produksjon; anleggsbidraget. Fordeling av hvem som betaler hvor mye ved ev. nettforsterkning som dette er regulert i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

Ved henvendelser fra kunder om å bli tilknyttet nettet eller å øke eksisterende forbruk/produksjon, må netteiere utrede og vurdere om tiltaket er driftsmessig forsvarlig.

Med driftsmessig forsvarlig menes at tilknytningen ikke går ut over leveringskvaliteten til eksisterende kunder. Det betyr at spenningsgrenser gitt av forskrift om leveringskvalitet må opprettholdes i underliggende og tilgrensende nett. I tillegg skal ikke overføringsgrenser (strømgrenser) for komponenter i tilgrensende og overliggende nett overskrides.

Etter at nettselskapet har vurdert om det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte kunden, skal kunden få en forsvarlig og veiledende tidsplan for nettilknytningen eller kapasitetsøkningen. Tidsplanen må angi forventet tidspunkt for når de ulike delprosessene forventes å være ferdig og når kunden kan forvente tilknytning.

Dersom våre vurderinger gjør at vi kommer frem til at det ikke er samfunnsmessig rasjonelt å knytte deg som kunde til vår nettilknytning på grunn av høye tilknytningskostnader, har vi anledning til å søke om fritak fra tilknytnings- og investeringsplikten til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

For mer informasjon om tilknytningsplikten, se NVEs nettside om tilknytningsplikt.

Mellomstore og større anlegg

Fagne har to ulike løp for tilknytning av mellomstore anlegg (inntil 1,6 MW) og større anlegg (over 1,6 MW).


Modenhetskriterier

Reservasjon av nettkapasitet for en kunde/aktør kan utgjøre en markedsbarriere for andre. Det er derfor viktig at reservasjon og tildeling av nettkapasitet foregår etter nøytrale og ikke-diskriminerende prinsipper.

Fagne har derfor etablert en køordning hvor nye kunder innplasseres i køen etter nøytrale og ikke-diskriminerende kriterier. Det forventes blant annet at aktørene sine prosjekter har tilstrekkelig modenhet og fremdrift.

Les mer modenhetskriteriene her.

For henvendelser som gjelder:

  • større tilknytning eller forsterkning
  • innmating
  • flytting av høyspenningsanlegg
  • grøftesamarbeid
  • kartgrunnlag
  • eiendom
  • erstatningskrav