Mellomstore tilknytninger opptil 1,6 MW følger en tilpasset prosess. Denne siden gir kundene våre informasjon om hvordan tilknytningsprosessen kan se ut, før en går i gang med planlegging og søknad.

Nye boligfelt, ladestasjoner og næring

Visuell fremstilling av prosessen for tilknytning av mellomstore anlegg.
 1. 1: Forespørsel om tilknytning

  Kunde sender forespørsel via Fagne-portalen.

  Les mer
  Start
 2. 2: Uforpliktende estimat

  Fagne vurderer hvilke tiltak som vil være aktuelle.

  Les mer
  4-8 uker
 3. 3: Kundeaksept

  Kunde aksepterer kostnadsoverslaget.

  Les mer
  1 mnd
 4. 4: Prosjektering og avtale om anleggsbidrag

  Nettselskapet detaljprosjekterer løsning i samhandling med byggherre.

  Les mer
  4-8 mnd
 5. 5: Signering av Avtale om anleggsbidrag

  For å komme videre må kunde signere avtalen.

  Les mer
  1 mnd
 6. 6: Byggefase

  Fagne starter byggefasen. Varighet avhenger av kompleksitet og type tilknytning.

  Les mer
  2 mnd – 1,5 år
 7. 7: Etterberegning

  Anleggsbidraget etterberegnes i henhold til kontrollforskriften.

  Les mer
  Inntil 1 år

Steg 1: Forespørsel om tilknytning

Krav til innhold
 • Informasjon om tiltakshaver/byggherre
 • Forventet maksimalt effektbehov (MW)
 • Ønsket lokasjon for nettilknytningen
 • Ønsket tidspunkt for idriftsettelse
 • Informasjon om planforhold (regulering etc.)
 • Informasjon om grunneieravtale/myndighetsavklaring

Det må sendes en skriftlig forespørsel om tilknytning før nettselskapet kan vurdere nettilknytningen og eventuelle tiltak. Desto mer detaljer som legges inn i forespørselen, desto raskere blir saksbehandlingen.

Steg 1 ✓

Når forespørsel er mottatt, starter arbeidet med et uforpliktende estimat.

Steg 2: Uforpliktende estimat

Behandlingstid

Normalt 4-8 uker

Fagne vurderer forespørselen og kapasiteten i eksisterende nett. Så lenge lokasjon og effektbehov er avklart fra innmelder, plikter Fagne å uttale seg om det er kapasitet eller ikke. For tilknytninger over 1 MW kan modenhetskriterier og køordning for reservasjon bli aktuelt. Les mer om modenhetskriteriene her.

Mal for uforpliktende estimat benyttes i forkant av en kundeaksept. Dette er et grovt estimat som baseres på erfaringstall. I vurderingen kan Fagne beslutte å eskalere saken til å følge prosess for større tilknytninger, hvis forespørselen er av større karakter.

Steg 2 ✓

Når et uforpliktende kostnadsoverslag er oversendt kunden, avventer vi kundeaksept.

Steg 3: Kundeaksept

Frist

1 måned

Dersom kunde aksepterer kostnadsoverslaget vil prosjekteringskostnadene faktureres kunde i henhold til kontrollforskriften §17-5.

Dersom kunde aksepterer kostnadsoverslag etter fristen på 1 måned vil saksbehandler vurdere om kostnadsoverslaget må oppdateres.

Steg 3 ✓

Når kunden aksepterer tilbudet, starter prosjektering og avtale om anleggsbidrag.

Steg 4: Prosjektering og avtale om anleggsbidrag

Avtale om anleggsbidrag

Digital signatur via bankID kreves.

Behandlingstid

Normalt 4-8 måneder

Nettselskapet detaljprosjekterer løsning i samhandling med byggherre. Avtale om anleggsbidrag blir sendt ut digitalt fra nettselskapet sitt saksbehandlingssystem. Digital signatur via bankID kreves.

Avtalen skal regulere estimert tidspunkt for tilknytning, partenes forpliktelser, kundens kostnader (anleggsbidrag) og øvrige relevante vilkår.

Steg 4 ✓

Når prosjektering er fullført og avtalen oversendt, avventer vi signering av avtale om anleggsbidrag.

Steg 5: Signering av avtale om anleggsbidrag

Frist

1 måned

Kunde har signaturfrist på 1 måned fra utsendelsen av Avtale om anleggsbidrag. Når kunden har signert kan byggefasen påbegynne.

Dersom kunde takker nei til avtalen, fakturerer Fagne påløpte prosjekteringskostnader.

Steg 5 ✓

Når avtalen er signert, fortsetter vi med byggefase.

Steg 6: Byggefase

Behandlingstid

2 måneder til 1,5 år

Normalt tar utførelsen mellom 2 måneder og halvannet år. Det vil avhenge av kompleksitet og type tilknytning. Materiell kan ikke bestilles før Avtale om anleggsbidrag er signert og faktura betalt.

Fagne fakturerer 50% av estimert anleggsbidrag når hovedmateriell for nettilknytningen blir satt i bestilling.

Steg 6 ✓

Når byggefasen er over og anlegget er ferdigstilt, foretar Fagne etterberegning.

Steg 7: Etterberegning

Behandlingstid

Inntil 1 år

Anleggsbidraget etterberegnes i henhold til kontrollforskriften §16-11 basert på faktiske påløpte kostnader. Etterberegning utføres av Fagne og skjer normalt innen ett år fra prosjektet er ferdigstilt.

Steg 7 ✓

Når etterberegningen er fullført og eventuell faktura er betalt, er tilknytningsprosjektet ferdigstilt!