Kompensasjon

Har du opplevd et langvarig strømbrudd eller fått ødelagt elektrisk utstyr? Her er en oversikt over hva du har krav på, og hvilke krav som stilles til deg.

Kompensasjon for langvarig strømbrudd

Husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Strømbruddets varighet skal beregnes fra det tidspunkt Fagne først fikk melding om avbruddet, eller visste/ burde visst at et avbrudd har funnet sted.

Kompensasjonen du har krav på vil automatisk bli godskrevet din faktura fra oss, senest 12 uker etter strømbruddet.

Satser for kompensasjon ved langvarig strømbrudd: 

  • Privatboliger får 500 kroner ved avbrudd på 12 timer, og deretter 40 kroner per time.
  • Fritidsboliger får 125 kroner ved avbrudd på 12 timer, og deretter 10 kroner per time.

Samlet kompensasjonsutbetaling til deg i løpet av et år kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Erstatningskrav for ødelagt elektrisk utstyr

Du kan i enkelte tilfeller kreve erstatning som følge av skade eller økonomisk tap som Fagne har rettslig ansvar for. For at det skal foreligge et erstatningsansvar hos oss, må noen vilkår oppfylles. 

Blant annet må det foreligge et ansvarsgrunnlag i form av et dokumentert økonomisk tap som kan måles i kroner, samt at det må være en årsakssammenheng mellom den eventuelle feilen hos Fagne og den oppståtte skaden på ditt utstyr.  

Nettselskapenes erstatningsansvar er i hovedsak regulert av:

Standardavtale for nettleie og tilknytning for privatkunder

Standardavtale for nettleie og tilknytning for næringskunder

Privatkunder kontrollerer eget anlegg

Nettselskapet er ansvarlig for økonomiske tap som oppstår på grunn av feil eller mangler innenfor vår kontroll. Det vil si at hendelsen som har gjort skade på dine eiendeler må ha skjedd pga. feil vi har påvirknings- og kontrollmulighet ovenfor. Skader som skjer pga. av lyn og torden samt annet ekstremvær er i utgangspunktet utenfor vår kontroll og vil i de fleste saker derfor ikke gi grunnlag for erstatning.

Du som privatkunde og anleggseier har selv ansvar for at det elektriske anlegget i boligen din er i forskriftsmessig stand og at det er rett dimensjonert for ditt bruk til enhver tid.

Jordfeil, defekte sikringer, skade på inntak eller lignende årsaken til skaden som er skjedd med dine eiendeler, blir derfor ikke regnet som kontraktsbrudd fra Fagne sin side.

For næringskunder gjelder også et uaktsomhetansvar

Dersom Fagne eller våre ansatte har overholdt gjeldende regler og forskrifter, er utgangspunktet at handlemåten vår ikke kan sees på som uaktsom. Det kan da ikke stilles erstatningskrav mot oss. For indirekte tap, som for eksempel tapt omsetning, må vi som nettselskap ha opptrådt med forsett, det vil si med vitende og vilje, for å bli erstatningsansvarlige.

Hvordan krever du erstatning?

Vi anbefaler at du kontakter ditt forsikringsselskap for å få dekket eventuelle tap. Dette gir som regel det raskeste oppgjøret for deg som kunde. Forsikringsselskapet har i ettertid også muligheten til å legge frem et krav overfor Fagne om at vi tilbakebetaler ev. utgifter du og/eller forsikringsselskapet har hatt. 

Du har også muligheten til å rette erstatningskrav direkte til oss i Fagne. Du må da kunne dokumentere økonomiske tap med kvitteringer o.l. samt legge ut for alle utgifter til ev. taksering og innkjøp av nye gjenstander. Det samlede dokumenterte tapet må fremlegges i et skriftlig krav til oss. Det er også viktig at du ikke kvitter deg med de ødelagte gjenstandene før saken er ferdigbehandlet. Dette i tilfelle det skulle bli aktuelt å undersøke gjenstanden(e) nærmere én eller flere ganger til. 

Krever du erstatning for dine ødelagte ting og ditt utstyr, må du gjøre dette innen to år etter at de ble ødelagt. 

I mange saker kan det være en krevende og omstendelig prosess å kartlegge hva som er skjedd og hva som er årsaken(e) til at dette skjedde. Du må derfor regne med noe saksbehandlingstid.

Din plikt å begrense skadeomfang

Som kunde har du, iht. Standardavtale for nettleie og tilknytning, plikt til å begrense skadeomfanget. Dette kan være forebyggende tiltak og tiltak du iverksetter etter en skadehendelse. Det betyr at hvis fryseboksen din går i stykker, må du finne andre steder å oppbevare mat og frysevarer. Kunder som ikke har sine anlegg under daglig tilsyn, må iverksette nødvendige tilsynsordninger eller andre forebyggende tiltak slik at skader kan unngås og skadeomfanget begrenses. Velger du å se bort fra din plikt til å begrense skadens omfang, kan erstatningen bli redusert eller falle bort.

Fra tid til annen vil det oppstå strømbrudd. Er du en nettkunde som er særlig avhengig av sikker og stabil strømleveranse, plikter du selv å iverksette egnede sikkerhetstiltak.

For henvendelser som gjelder:

  • større tilknytning eller forsterkning
  • innmating
  • flytting av høyspenningsanlegg
  • grøftesamarbeid
  • kartgrunnlag
  • eiendom
  • erstatningskrav