For å utføre anleggsarbeid og legge kabler for Fagne, må foretaket ditt ha sentral eller lokal godkjenning og kursbevis.

Entreprenørkrav

Dette gjelder også dersom du skal utføre anleggsarbeid for andre aktører hvor Fagne sine anlegg er en del av jobben. Entreprenører som ikke ønsker “Sentral godkjenning for utførende fagområde veg- og grunnarbeid”, eller ikke tilfredsstiller krav for å få det, kan søke om lokal godkjenning direkte til oss i Fagne.

Søk lokal godkjenning her

Benytt forespørselstype «Søknad om lokal godkjenning – Graveentreprenør»

Krav 1:

Entreprenøren (som firma) skal ha erfaring med både grøftegraving, oppfylling, planering og komprimering.

Dokumentasjonskrav:
En liste over inntil fem (5) og ikke mindre enn tre (3) separate oppdrag som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem (5) årene.

Leverandøren må også levere attest fra de aktuelle referansekundene for tilfredsstillende utførelse av de viktigste arbeidene. Som «skriftlig attest» godkjennes attestbrev, signerte overtakelsesprotokoller og e-poster fra relevant person hos den aktuelle oppdragsgiver, f.eks. ansvarlig prosjektleder, daglig leder, avdelingsleder eller lignende.

Merk likevel: Uavhengig av hvilken form attesten har skal attestdokumentet på en tydelig måte inkludere:

  • Navn på oppdragsgiver.
  • Beskrivelse av hva kontraktsarbeiderne gikk ut på.
  • Om det var flere leverandører og/eller underleverandører med på oppdraget, og hvordan arbeidsfordelingen var mellom disse.
  • Tidspunkt for utførelsen av arbeidene.
  • Kontraktens verdi.
  • Kundens vurdering av utførelsen av de viktigste kontraktsarbeidene.

Det er ikke et krav at hvert og ett av referanseoppdragene innebar grøftegraving, oppfylling, planering og komprimering så lenge det samlet sett (om man ser referanseoppdragene under ett) fremgår av man har den etterspurte erfaringen.

Krav 2:

Det kreves kompetanse og systemer som sikrer at anleggsarbeidene og øvrige tjenester kan utføres med lave miljøbelastninger og høy grad av sikkerhet.

Dokumentasjonskrav:
Kvalitetssikring av dokumentasjon: Lever en beskrivelse av firmaets rutiner for kvalitetsstyring som skal anvendes ved kontraktens gjennomføring. Hvis selskapet er sertifisert etter ISO 9001 eller tilsvarende tredjepartsverifiserte systemer, aksepteres slike sertifikater som dokumentasjon på at kvalifikasjonskravet er oppfylt.

I tillegg til sentral eller lokal godkjenning, må følgende kurs være gjennomført og bestått:

  1. E-læringskurs hos Trainor – «Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakke»
    Dette kurset må være gjennomført før man kan ta kurs «Anleggsarbeid for Fagne»
  1. E-læringskurs hos Sapio – «Anleggsarbeid for Fagne»

Lokal/sentral godkjenning må først være på plass. Deretter må Trainor-kurset være bestått.

Til slutt må Sapio-kurset være bestått. I løpet av Sapio-kurset laster man opp Trainor-kursbeviset. Sapio sjekker deretter selv om det foreligger sentral godkjenning. Hvis dette ikke er omsøkt eller søknaden er avvist, sjekker Sapio om bedriften din har fått lokal godkjenning av oss.

Så snart du har fått Sapio-kursbeviset, er du godkjent entreprenør i tre år, og Sapio legger bedriften din inn i bevisregisteret over alle godkjente entreprenører.

Det forventes at entreprenør kjenner til Beskrivelse av anleggsarbeid for Fagne AS

Kurs har en gyldighet på 3 år og er personlig. På det til enhver tid aktuelle anleggsområdet, hvor arbeid for Fagne utføres, må det minimum være en arbeidstaker fra utførende entreprenør som innehaver gyldig kurs.

Merk: E-læringskurs hos Trainor har en gyldighet på 1år, men Fagne krever ikke at dette kurset repeteres årlig, men det må gjentas når «Kurs i anleggsarbeid for Fagne» skal fornyes. Fagne anbefaler likevel at entreprenører gjennomfører kurset årlig.

Her kan du se liste over alle godkjente entreprenører.