Modenhetskriterier

Mange steder er det ikke ledig kapasitet i eksisterende strømnett for å tilknytte nye kunder eller øke forbruket.  Sammen med resten av nettbransjen i Norge har vi derfor innført nye rutiner for nettilknytningssaker og køordning for reservasjon av nettkapasitet. 

Tilknytning av forbruk over 1 MW

Reservasjon av nettkapasitet for en kunde/aktør kan utgjøre en markedsbarriere for andre aktører/kunder. Det er derfor viktig at reservasjon og tildeling av nettkapasitet foregår etter nøytrale og ikke-diskriminerende prinsipper.

Fagne har derfor etablert en køordning hvor nye kunder innplasseres i køen etter nøytrale og ikke-diskriminerende kriterier.

Det forventes blant annet at aktørenes prosjekter har tilstrekkelig modenhet og fremdrift.

Det vil være mulig å reservere kapasitet både i eksisterende nett og i planlagt nett. For planlagt nett kan kapasiteten tidligst reserveres når nettløsningen er planlagt og tilhørende kapasitetsøkning er avklart. Nettkapasitet reserveres gjennom en Prosjektutviklingsavtale, eller for kunder i andre nettområder gjennom en reservasjonsavtale.

For at ikke kundeprosjekter med manglende fremdrift skal legge beslag på nettkapasitet som ikke vil bli benyttet vil reservasjonen være begrenset til perioder på 6 måneder. I disse periodene er det forventet at aktøren utvikler sitt prosjekt parallelt med nettselskapet og at kunden oppdaterer status hver sjette måned.

Dersom kundens prosjekt kanselleres eller forsinkes uten akseptabel årsak vil reservert kapasitet kunne trekkes tilbake av nettselskapet og tildeles andre aktører.

For å få reservert kapasitet ved tilknytning på et gitt nettnivå må det være tilgjengelig kapasitet også i overliggende nettnivåer (nettet i Norge er delt inn i flere nettnivåer). Med tilgjengelig kapasitet menes enten ledig kapasitet i dagens nett, eller vedtatte planer om ny nettkapasitet/nettutbygging.

Kapasitet kan kun reserveres gjennom inngåelse av en forpliktende Prosjektutviklingsavtale. Kravene for å inngå en slik avtale, og for å beholde sin plass i nettilknytningskøen fremgår av vedlagt evalueringsskjema, som er inndelt i prosessens ulike faser.


Oppsummert

Følgende kriterier vil bli vurdert når Prosjektutviklingsavtalen skal signeres:

Kunde

I tidlig fase i kundeprosjektet kan kunden være representert av en aktør (utbygger).

Fra det tidspunktet kunden ønsker å reservere nettkapasitet (MW) må kunden selv være villig til å inngå nødvendige avtaler med Fagne om anleggsbidrag og reservasjon (Prosjektutviklingsavtale).

Prosjekt

Kundeprosjektet må beskrives med nødvendige skisser/kart/planer.

Kunde må bekrefte reservasjon minimum 2 ganger per år.

Forespørsel om nettkapasitet

Effektbehov skal som minimum være spesifisert for hovedprosesser.

For å få reservert kapasitet må Effektbehov skal være tilfredsstillende dokumentert for hvert byggetrinn (driftsplan og hoved-komponenter, 1-linjeskjema e.l.).

Endringer i effektbehov kan avtales frem til det er inngått nettavtale.

Fremdriftsplan

Plan foreligger med viktige milepæler (oppstart byggearbeider, idriftsettelse m.m.)

Planer følges opp i utbyggingsavtalen, med milepæler for alle faser i kundeprosjektet, minimum årlige milepæler. 

Ved forsinkelser må det søkes om forlenget reservasjon.

Myndighetstillatelser mv.

I tidligfase skal det foreligge en oversikt over nødvendige myndighetstillatelser.

Oversikt og status følges opp og dokumenteres iht. fremdriftsplanen.

Privatrettslige avtaler

I tidligfase skal det foreligge en oversikt over nødvendige privatrettslige avtaler.

Oversikt og status følges opp og dokumenteres iht. fremdriftsplanen.

Finansiering

Realistisk plan for finansiering skal foreligge.

Ved forutsetninger om offentlig støtte skal status angis.

Forpliktende plan for finansiering og garantier skal foreligge ved inngåelse av avtale om anleggsbidrag og reservasjon (Prosjektutviklingsavtale).

Fagne og kunde må bli enige om finansieringsgaranti ved forventet anleggsbidrag over 5 MNOK.

Tidspunkt for idriftsettelse

År/måned for når anlegget trenger nettkapasitet skal angis.

Ved mangel på nettkapasitet vil nettselskapet kunne prioritere eksisterende kunder eller kunder som kan komme raskt på nett.