Her får du en oversikt over hvilke nettleiepriser som gjelder for Fagne sine næringskunder.

Priser næringskunder

Prisene under gjelder fra 01.01.2022.

Vinter*Sommer*
Energimålt næringFastledd [kr/år]3500
Energiledd [øre/kWh]20
Effektmålt næring lavspentFastledd [kr/år]13000
Energiledd [øre/kWh]9,08,0
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.]6355
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.]5751
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.]5448
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.]4438
Effektmålt næring høyspentFastledd [kr/år]13000
Energiledd [øre/kWh]8,07,0
Effektledd [kr/kW, mnd.]4438
Fleksibelt forbruk effektmålt næring lavspent 1 times varslingstidFastledd [kr/år]13000
Energiledd [øre/kWh]9,08,0
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.]5345
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.]4741
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.]4438
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.]3428
Fleksibelt forbruk effektmålt næring lavspent momentatutkoblingFastledd [kr/år]13000
Energiledd [øre/kWh]9,08,0
8,0Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.]4739
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.]4135
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.]3832
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.]2822
Fleksibelt forbruk høyspent momentantutkoblingFastledd [kr/år]13000
Energiledd [øre/kWh]8,07,0
Effektledd [kr/kW, mnd.]2822
ProduksjonResidualledd [øre/kWh]
Reaktiv effekt [kr/kW, mnd.]2318

I tillegg til nettselskapets priser, kommer offentlige avgifter til Enova på 800 kr/år, merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk kraft i henhold til gjeldende forskrifter. I 2022 er forbruksavgiften (ekskl. mva.) 8,91 øre/kWh januar-mars og 15,41 øre/kWh april-desember. Merverdiavgiften er 25 prosent.

Innmatingstariff

Innmatingstariff =  Fastledd produksjon + energiledd

Tariff for produksjon/innmating (unntatt plusskunder) består av et fastledd og et energiledd. Fastleddet er det samme for innmating på alle nettnivå. For 2022 er fastleddet for innmating 1,43 øre/kWh

Energileddet blir beregnet spesifikt for hvert kraftverk og varierer over året med kraftpris og belastning i nettet.

Regionalnettstariff

De faste leddene i regionalnettstariffen for uttak i regionalnettet for 2022 er:

Fastledd (effektledd) for prioritert overføring transformert til 22/11 kV, levert i transformatorstasjon: 600 kr/kWår (uendret i forhold til 2021).

Fastledd (effektledd) for prioritert overføring utransformert, levert i transformatorstasjon:  500 kr/kWår.

Beregning av energiledd: Målt energiuttak (MWh) x områdepris (kr/MWh) x marginaltapssats (%)

Innlevering fra Produksjon

Fastleddet er det samme som i sentralnettet (1,43 øre/kWh for 2022 med middelproduksjon 2011-2020). Regionalnettet krever ikke innleveringsledd fra de produksjonsenheter som er knyttet til distribusjonsnettet.

Tariffgrunnlag

Effektleddet beregnes som gjennomsnittet av kundens netto (målte) maksimaluttak i vinterhalvåret (1. jan.- 31. mars og 1. okt.-31. des.) for årene 2019 og 2020.

Energileddet er symmetrisk om null for innlevering og uttak og blir beregnet individuelt for hvert enkelt uttakspunkt i regionalnettet. Nye satser bli satt hver uke på bakgrunn av marginaltapsberegninger og gjennomsnittlig systempris tilsvarende uke.

Marginaltapsberegninger for de enkelte leveringspunktene finn du på Statnetts hjemmeside.

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l. Telefontid mandag til fredag 08.00-15.30.

Ring 987 05 271

Send oss en henvendelse her

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.