Her får du en oversikt over hvilke nettleiepriser som gjelder for Fagne sine næringskunder.

Priser næringskunder

Næringskunder har tidligere vært avregnet enten som effektmålt (dersom hovedsikring var større enn 80 A for 400 V og 125 A for 230 V) eller som energimålt (dersom hovedsikringene var lik 80/125 A eller mindre). Fra 1. juli 2022 er årsforbruket avgjørende for hvilken avregningsmodell som benyttes.

Årsforbruk under 100 000 kWh medfører energiavregning med kapasitetsledd (samme modell og priser som privatkunder). Årsforbruk over 100 000 kWh medfører effektavregning etter tidligere modell. Grensen på 100 000 kWh er fastsatt av myndighetene. På Min side finner du oversikt over ditt strømforbruk.

Prisene under gjelder fra 01.01.2023.

Vinter*Sommer*
Næring under 100 000 kWhKapasitetsledd [kr/mnd.]
0-5 kW
5-10 kW
10-15 kW
15-20 kW
20-25 kW
25-50 kW
50-75 kW
75-100 kW
over 100 kW


248
328
408
488
568
1600
2400
3200
4000
Energiledd [øre/kWh]
ukedager kl. 06.00-22.00
natt kl. 22.00-06.00 / helg
24,8

16,8
Effektmålt næring lavspentFastledd [kr/år]18000
Energiledd [øre/kWh]1110
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.]6860
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.]6256
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.]5953
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.]4943
Effektmålt næring høyspentFastledd [kr/år]18000
Energiledd [øre/kWh]109
Effektledd [kr/kW, mnd.]4943
Fleksibelt forbruk effektmålt næring lavspent 1 times varslingstidFastledd [kr/år]18000
Energiledd [øre/kWh]1110
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.]5850
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.]5246
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.]4943
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.]3933
Fleksibelt forbruk effektmålt næring lavspent momentatutkoblingFastledd [kr/år]18000
Energiledd [øre/kWh]1110
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.]5244
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.]4640
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.]4337
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.]3327
Fleksibelt forbruk høyspent momentantutkoblingFastledd [kr/år]18000
Energiledd [øre/kWh]109
Effektledd [kr/kW, mnd.]3327
Reaktiv effekt [kr/kW, mnd.]2823

I tillegg til nettselskapets priser, kommer offentlige avgifter til Enova på 800 kr/år, merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk kraft i henhold til gjeldende forskrifter. I 2023 er forbruksavgiften (ekskl. mva) 9,16 øre/kWh januar-mars og 15,41 øre/kWh april-desember. Merverdiavgiften er 25 prosent.

Her kan du søke om redusert sats eller fritak fra avgift på elektrisk kraft.

Innmatingstariff

Innmatingstariff =  Fastledd produksjon + energiledd

Tariff for produksjon/innmating (unntatt plusskunder) består av et fastledd og et energiledd. Fastleddet er det samme for innmating på alle nettnivå. For 2023 er fastleddet for innmating 1,36 øre/kWh.

Energileddet blir beregnet spesifikt for hvert kraftverk og varierer over året med kraftpris og belastning i nettet. Fra 10. november 2022 innfører Fagne tak på kraftpris ved beregning av energiledd til 35 øre/kWh.

Regionalnettstariff

De faste leddene i regionalnettstariffen for uttak i regionalnettet er fra og med 1. juli 2023:

Fastledd (effektledd) for prioritert overføring transformert til 22/11 kV, levert i transformatorstasjon: 0 kr/kW/år

Fastledd (effektledd) for prioritert overføring utransformert, levert i transformatorstasjon:  0 kr/kW/år

Fastledd (effektledd) for SFHB (stort forbruk, høy brukstid): 0 kr/kW/år

Beregning av energiledd: Målt energiuttak (MWh) x områdepris (kr/MWh) x marginaltapssats (%)

Innlevering fra Produksjon

Fastleddet er det samme som i sentralnettet (1,36 øre/kWh for 2023 med middelproduksjon 2012-2021). Regionalnettet krever ikke innleveringsledd fra de produksjonsenheter som er knyttet til distribusjonsnettet.

Tariffgrunnlag

Effektleddet beregnes som gjennomsnittet av kundens netto (målte) maksimaluttak i vinterhalvåret (1. jan.- 31. mars og 1. okt.-31. des.) for årene 2020 og 2021.

Energileddet er symmetrisk om null for innlevering og uttak og blir beregnet individuelt for hvert enkelt uttakspunkt i regionalnettet. Nye satser bli satt hver uke på bakgrunn av marginaltapsberegninger og gjennomsnittlig systempris tilsvarende uke. Fra 10. november 2022 innfører Fagne tak på kraftpris ved beregning av energiledd til 35 øre/kWh.

Marginaltapsberegninger for de enkelte leveringspunktene finner du på Statnetts sider.

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l.

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.