Her får du en oversikt over hvilke nettleiepriser som gjelder for Fagne sine næringskunder.

Priser næringskunder

Næringskunder har tidligere vært avregnet enten som effektmålt (dersom hovedsikring var større enn 80 A for 400 V og 125 A for 230 V) eller som energimålt (dersom hovedsikringene var lik 80/125 A eller mindre). Fra 1. juli 2022 ble årsforbruket avgjørende for hvilken avregningsmodell som benyttes.

Årsforbruk under 100 000 kWh medfører energiavregning med kapasitetsledd (samme modell og priser som privatkunder). Årsforbruk over 100 000 kWh medfører effektavregning etter tidligere modell. Grensen på 100 000 kWh er fastsatt av myndighetene. På Min side finner du oversikt over ditt strømforbruk.

Priser næringskunder

Den første tabellen gjelder til og med 29. februar 2024. For nye priser fra og med 1. mars 2024, se tabellen under.

Vinter*Sommer*
Næring under 100 000 kWhKapasitetsledd [kr/mnd.]
0-5 kW
5-10 kW
10-15 kW
15-20 kW
20-25 kW
25-50 kW
50-75 kW
75-100 kW
over 100 kW


248
328
408
488
568
1600
2400
3200
4000
Energiledd [øre/kWh]
ukedager kl. 06.00-22.00
natt kl. 22.00-06.00 / helg
24,8

16,8
Effektmålt næring lavspentFastledd [kr/år]18000
Energiledd [øre/kWh]1110
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.]6860
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.]6256
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.]5953
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.]4943
Effektmålt næring høyspentFastledd [kr/år]18000
Energiledd [øre/kWh]109
Effektledd [kr/kW, mnd.]4943
Fleksibelt forbruk effektmålt næring lavspent 1 times varslingstidFastledd [kr/år]18000
Energiledd [øre/kWh]1110
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.]5850
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.]5246
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.]4943
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.]3933
Fleksibelt forbruk effektmålt næring lavspent momentatutkoblingFastledd [kr/år]18000
Energiledd [øre/kWh]1110
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.]5244
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.]4640
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.]4337
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.]3327
Fleksibelt forbruk høyspent momentantutkoblingFastledd [kr/år]18000
Energiledd [øre/kWh]109
Effektledd [kr/kW, mnd.]3327
Reaktiv effekt [kr/kW, mnd.]2823

Her er de nye prisene fra og med 1. mars 2024

Vinter*Sommer*
Næring under 100 000 kWhKapasitetsledd [kr/mnd.]
0-5 kW
5-10 kW
10-15 kW
15-20 kW
20-25 kW
25-50 kW
50-75 kW
75-100 kW
over 100 kW


288
368
448
528
608
1760
2560
3360
4160
Energiledd [øre/kWh]
ukedager kl. 06.00-22.00
natt kl. 22.00-06.00 / helg
28,0

20,0
Effektmålt næring lavspentFastledd [kr/år]21000
Energiledd [øre/kWh]1211
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.]7870
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.]7165
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.]6761
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.]5650
Effektmålt næring høyspentFastledd [kr/år]21000
Energiledd [øre/kWh]1110
Effektledd [kr/kW, mnd.]5650
Fleksibelt forbruk effektmålt næring lavspent 1 times varslingstidFastledd [kr/år]21000
Energiledd [øre/kWh]1211
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.]6658
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.]5953
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.]5650
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.]4438
Fleksibelt forbruk effektmålt næring lavspent momentatutkoblingFastledd [kr/år]21000
Energiledd [øre/kWh]1211
Effektledd <100 kW [kr/kW, mnd.]5951
Effektledd 100-300 kW [kr/kW, mnd.]5246
Effektledd 300-500 kW [kr/kW, mnd.]4943
Effektledd >500 kW [kr/kW, mnd.]3731
Fleksibelt forbruk høyspent momentantutkoblingFastledd [kr/år]21000
Energiledd [øre/kWh]1110
Effektledd [kr/kW, mnd.]3731
Reaktiv effekt [kr/kW, mnd.]3227

Midlertidig stenging av anleggPriser
Periode på under 12 måneder
Kundebestilt stenging og gjenåpning av anlegg
1 800 kr
Inkl. mva (25 prosent)

I tillegg til nettselskapets priser, kommer offentlige avgifter til Enova på 800 kr/år, merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk kraft i henhold til gjeldende forskrifter. I 2024 er forbruksavgiften (ekskl. mva) 9,51 øre/kWh januar-mars og 16,44 øre/kWh april-desember. Merverdiavgiften er 25 prosent.

Søknad om fritak/redusert forbruksavgift registreres på Min Side.

Innmatingstariff

Innmatingstariff =  Fastledd produksjon + energiledd

Tariff for produksjon/innmating (unntatt plusskunder) består av et fastledd og et energiledd. Fastleddet er det samme for innmating på alle nettnivå. For 2024 er fastleddet for innmating 1,49 øre/kWh.

Energileddet blir beregnet spesifikt for hvert kraftverk og varierer over året med kraftpris og belastning i nettet. Tak på kraftpris på 35 øre/kWh ved beregning av energiledd videreføres i 2024.

Regionalnettstariff

De faste leddene i regionalnettstariffen for uttak i regionalnettet er fra og med 1. januar 2024:

Fastledd (effektledd) for prioritert overføring transformert til 22/11 kV, levert i transformatorstasjon: 540 kr/kW/år

Fastledd (effektledd) for prioritert overføring utransformert, levert i transformatorstasjon:  440 kr/kW/år

Fastledd (effektledd) for SFHB (stort forbruk, høy brukstid): 95 kr/kW/år

Beregning av energiledd: Målt energiuttak (MWh) x områdepris (kr/MWh) x marginaltapssats (%)

Innlevering fra Produksjon

Fastleddet er det samme som i sentralnettet (1,49 øre/kWh for 2024 med middelproduksjon 2013-2022). Regionalnettet krever ikke innleveringsledd fra de produksjonsenheter som er knyttet til distribusjonsnettet.

Tariffgrunnlag

Effektleddet beregnes som gjennomsnittet av kundens netto (målte) maksimaluttak i vinterhalvåret (1. jan.- 31. mars og 1. okt.-31. des.) for årene 2021 og 2022.

Energileddet er symmetrisk om null for innlevering og uttak og blir beregnet individuelt for hvert enkelt uttakspunkt i regionalnettet. Nye satser bli satt hver uke på bakgrunn av marginaltapsberegninger og gjennomsnittlig systempris tilsvarende uke. Tak på kraftpris på 35 øre/kWh ved beregning av energiledd videreføres i 2024.

Marginaltapsberegninger for de enkelte leveringspunktene finner du på Statnetts sider.

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l.

Vår nye forespørselsportal er aktiv fra 5. april, og alle må lage en ny bruker i den nye portalen for å kunne sende forespørsler. Les mer her.

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.