For leverandører

Fagne AS anskaffer årlig varer og tjenester for flere hundre millioner kroner.

Anskaffelsene ligger særlig innenfor kategoriene tekniske konsulenttjenester, bygg- og anleggsarbeider (entreprisekontrakter), elektroteknisk materiell, kjøretøy og andre varer og tjenester som knytter an til planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet vårt.

I vårt innkjøpsarbeid er vi opptatt av forretningsetikk, god anbudsskikk, likebehandling og regeletterlevelse. Vi skal i størst mulig grad ha innkjøpsprosesser som både er preget av åpen konkurranse, likebehandling og åpenhet.

Fagne er en del av Haugaland Kraft-konsernet. Haugaland Kraft-konsernet har vedtatt en konsernfelles anskaffelsesstrategi som for Fagne sin del innebærer at vi vektlegger kostnadseffektivitet, riktig behovsdekning, bærekraft, innovasjon og effektive anskaffelsesprosesser.

I hovedsak er anskaffelser til Fagne omfattet av lov 16. juli 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift 12. august 2016 nr. 975 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (FFS).

Anskaffelser over EØS-terskelverdi – LOA og FFS del II

Ved anskaffelser omfattet av FFS del II er det krav til kunngjøring i Doffin og TED. I tillegg gjennomfører Fagne en kvalifisering av tilbyderne i disse anbudskonkurransene.  Ikke-kvalifiserte tilbydere blir avvist fra konkurransen.

Fagne benytter p.t. ingen spesifikk kvalifikasjonsordning, slik som f.eks. Achilles. Dermed gjennomføres det en egen kvalifisering av tilbydere i hver enkelt anbudskonkurranse.

I de fleste anskaffelser over EØS-terskelverdi anvendes prosedyren kalt «Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring».

Anskaffelser under EØS-terskelverdiene – LOA og FFS del I

Ved anskaffelser omfattet av FFS del I (ikke krav til kunngjøring) benytter Fagne konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) Mercell til å rette forespørsler direkte til minst tre (3) utvalgte leverandørkandidater. Alternativt vil konkurranser frivillig kunngjøres på Doffin/TED.

Fagne skal være en krevende kunde og oppdragsgiver. Vi er blant annet opptatt av etisk forretningsførsel og krever derfor at samtlige leverandører til Fagne AS undertegner våre Etiske retningslinjer for leverandører

Fagne har fokus på digital utveksling av dokumenter og ønsker kun å motta fakturaer på elektronisk handelsformat (EHF). Faktura skal påføres navn på bestiller (dette er normalt kontaktpersonen din i Fagne) samt et prosjektnummer/arbeidsordrenummer.

Faktureringsadressen vår er faktura@fagne.no.