Nøytralitetserklæring

Fagne er ansvarlig for å transportere strømmen hjem til deg. Det er Fagne som eier strømnettet og sørger for å drifte, vedlikeholde og renovere dette. Fordi det ikke er hensiktsmessig å bygge flere kraftledninger ved siden av hverandre, er strømnettet et såkalt naturlig monopol.

En av forutsetningene for å nå målet om et effektivt kraftmarked, er et klart skille mellom monopolregulert og konkurranseorientert virksomhet. Som nettselskap betyr dette at Fagne skal forholde seg nøytrale i alle sammenhenger hvor det er snakk om tjenester eller produkter som er i det frie markedet. Kravene til nøytral opptreden gjelder overfor strømleverandører, fiber/ telekomleverandører, produsenter og nettkunder.

Fagne skal opptre nøytralt overfor deg som nettkunde og kan for eksempel ikke komme med anbefalinger som:

  • Hvilken strømleverandør du bør velge deg
  • Hvilken elektriker eller installatør du skal benytte deg av
  • Hvilken entreprenør du kan benytte deg av hvis du ønsker solceller
  • Hvilket HAN-port utstyr som er best

For entreprenører

Olje-og energidepartementets krav som Fagne er underlagt om nøytral opptreden gjelder overfor strømleverandører, fiber/ telekomleverandører, produsenter og nettkunder. I forbindelse med utførelse av tjenester for Fagne er totalentreprenøren ansvarlig for å gjøre seg kjent med disse kravene, og sørge for at kravene blir overholdt.

Krav til taushetsplikt

Det stilles også krav til taushetsplikt om personopplysninger, og drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessige årsaker å hemmeligholde. Taushetsplikten gjelder også etter at den som utfører tjenesten har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Vedkommende kan heller ikke utnytte opplysninger som er omfattet av taushetsplikten i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Overtredelse av kravene

Overtredelse av kravene for nøytralitet og taushetsplikt kan få økonomiske konsekvenser for totalentreprenøren. Ved eventuelt brudd på kravene til nøytral opptreden og/eller taushetsplikt, vil eventuelle reaksjoner fra myndighetene bli videreført i sin helhet til den aktuelle totalentreprenøren. Kontroll av at krav til nøytralitet og taushetsplikt overholdes tas opp på oppfølgingsmøter med leverandøren.

Nøytralitetsrapporter

I henhold til forskriften så skal det utarbeides rapport hvert år som beskriver hvordan Fagne har jobbet med saker tilknyttet nøytralitet.

Nøytralitetsrapport 2022

Nøytralitetsrapport 2021

Nøytralitetsrapport 2020

Kravene til nøytralitet og informasjon fremgår av Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv (avregningsforskriften) § 8- 1 og § 8-1 a og b. Krav til selskapsmessig og funksjonelt skille fremgår av Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.. (energiloven) § 4-6 og § 4-7. Krav til nøytral opptreden er også definert i Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-14 – 4-18