Koble til eller øke kapasitet

Er du privat- eller næringskunde, og trenger (mer) strøm til en ny bolig, boligfelt, fritidsbolig, næringsbygg, næringsområde, lading eller annet? Når du skal koble deg til strømnettet for å realisere dine byggeplaner, er det noen viktige punkter du bør vite om.

Før du starter byggearbeidet, bør du innhente informasjon rundt om det er mulig å få tilstrekkelig med strøm tilført til prosjektet ditt og hva det eventuelt vil koste. Privatkunder må først ta kontakt med elektroinstallatør.

Her kan du se liste over alle godkjente elektroinstallatører.
Under søkefeltet kan du trykke på «Vis detaljert søk». Her kan du fylle inn f.eks. kommune for å få opp relevante firmaer i din kommune.

Vilkår for tilknytning

Selv om du som privatkunde skal melde inn anlegget ditt via elektroinstallatør, må du likevel sette deg inn i vilkårene som gjelder for nettleie og tilknytning. Fagne benytter seg av en standardavtale for nettilknytning, som er utarbeidet av Fornybar Norge og Forbrukerombudet:

Standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning er beregnet til bruk ved tilknytning og levering av nettjenester til private forbrukere og deres boliger og fritidsboliger: 

I denne standardavtalen kan du lese mer om blant annet:

 • Etablering av kundeforholdet
 • Måling og måleravlesning
 • Avregning, pris og betalingsvilkår
 • Stengning av kundens anlegg
 • Tilkobling og frakobling av installasjonen
 • Adgangsrett
 • Oppsigelse av kundeforholdet
 • Kundens krav ved forsinkelse og mangler
 • Erstatning
 • Nytt kundeforhold innen samme husstand

Standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Standardavtale og vilkår for nettleie og tilknytning for næringskunder beskriver standardvilkårene ved bruk og levering av nettjenester til næringskunder. Dette er en avtale som er tilpasset små og mellomstore kunder.

I denne standardavtalen kan du lese mer om blant annet:

 • Etablering av kundeforholdet
 • Måling og måleravlesning
 • Avregning, pris og betalingsvilkår
 • Stengning av kundens anlegg
 • Tilkobling og frakobling av installasjonen
 • Adgangsrett
 • Oppsigelse av kundeforholdet
 • Ansvarsforhold
 • Bestilling og godkjenning av tilknytning
 • Fremføring og plassering av overføringsnett
 • Tilknytning
 • Endring av tilknytningsvilkår

Standardavtale og vilkår for nettleie og tilknytning for næringskunder

 

Annen informasjon som kan være nyttig for deg som næringskunde:

Nettilknytning av ferger, busser og hurtigbåter

Hvordan etablere elbilladere i borettslag

Nettilkobling av oppdrett ved elektrifisering

Fagne har gjennom sin områdekonsesjon, i utgangspunktet plikt til å tilknytte kraftproduksjon til sitt strømnett. Det er imidlertid en del forutsetninger og vilkår som må oppfylles og det kan du lese mer om her  Tilknytningsplikt – kraftproduksjon.

Alle som planlegger ny eller økt kraftproduksjon må derfor avklare med nettselskapet om kapasitetsforhold i strømnettet før de søker konsesjon. Det anbefales å kontakte Fagne tidlig i planleggingsfasen slik at vi sammen kan gjøre nødvendige avklaringer.

Søknad om tilknytning kan først gjøres når produsenten har fått konsesjon for anlegget sitt og størrelsen på produksjon det er gitt konsesjon for danner grunnlaget for å beregne nettkapasitet hos Fagne.

Når det gjelder reservering av nettkapasitet, så praktiseres dette som en «køordning» der den kraftprodusenten som først får avklart sitt tilknytningsforhold og inngår bindende tilknytningsavtale, er den som først får knytte seg til strømnettet.

Mer detaljer for større produksjonskunder finnes her Tilknytning av vannkraft og Tilknytning av vindkraft

Det er viktig å merke seg at overliggende nett har områder med begrenset kapasitet. Statnett sin ordning for tildeling av nettkapasitet i strømnett med begrenset kapasitet gjelder for deler av Fagne sitt konsesjonsområde. Fagne vil derfor måtte avklare med Statnett dersom tilknytning av produksjon søkes om i et slikt område.

Saksgang for å utrede muligheter og søke om tilknytning for produksjon hos Fagne:

 1. Kraftprodusent kontakter Fagne tidlig i planleggingen for å kartlegge behov, muligheter og forventninger.
 2. Fagne avklarer tilknytningsforhold og vurderer om det er driftsmessig forsvarlig å knytte til ny produksjon med dagens strømnett. Det tas også en vurdering om Fagne har eventuelle planer for utbygging/forsterkning av nettet de nærmeste årene som kan ha betydning for tilknytningen. Dette betinger investeringsbeslutning i Fagne og at vi har nødvendige konsesjoner for å gjennomføre planene.a) Dersom tilknytning er mulig i dagens strømnett eller basert på Fagne sine egne planer for utbygging/forsterkning så kan kraftprodusent søke konsesjon hos NVE.

  b) Dersom tilknytning ikke er driftsmessig mulig i dagens strømnett eller basert på planlagte forsterkninger, så kan kraftprodusent be om utredning av hva som må gjøres for å få en tilknytning. Fagne har plikt til å utrede en slik forespørsel og vurdere om det er nødvendig å søke konsesjon fra vår side. Kostnadene med en slik utredning og eventuelt konsesjonssøknad må betales av produsenten og det må inngås skriftlig avtale før vi starter utredning på dette nivået. Les mer om betinget tilknytningsplikt her Veileder – tilknytningsplikt for kraftproduksjon

  c) Tilknytning kan også avtales med vilkår, les mer her Tilknytning av produksjon med vilkår

 3. Når tilknytningsforhold er avklart og kraftprodusent er gitt konsesjon kan det sendes søknad om tilknytning av produksjon.
 4. Fagne reserverer en tidsbegrenset nettkapasitet (inntil 1 år), og det inngås eventuelt avtale om anleggsbidrag ved behov for investering i strømnettet, se Regelverk for anleggsbidrag.
 5. Kraftprodusent starter utbygging, melder fra til oss og det inngås avtale om tilknytning. Fagne benytter REN sine avtalemaler for dette, REN – tilknytning av innmating og uttak
 6. Produksjonsanlegg er ferdig bygget og bestiller idriftsettelse. Før tilknytning kan skje må Fagne i god tid på forhånd få melding om idriftsettelse slik at vi kan planlegge og utføre nødvendige driftsmessige forberedelser.
 7. Tilknytning tillates og produksjon kan settes i drift. Det blir da også etablert en driftsavtale som omhandler hvilke tekniske funksjonskrav som Fagne krever. Se tekniske funksjonskrav her.

Kraftprodusentene står selv ansvarlig for å inngå avtale om kraftleveranse med en strømleverandør.

Melding av det elektriske anlegget

Når du bestiller elektriker, skal elektroinstallatøren din sende en melding av det elektriske anlegget til oss i Fagne. Denne meldingen kalles «Melding om installasjonsarbeid».

Sammen med melding av det elektriske anlegget, skal installatøren vedlegge situasjonsplan. Dette er en plan som viser hvordan boligen er plassert på tomten, med avmerket sted for inntakspunkt.

Med utgangspunkt i disse opplysningene, starter vi i Fagne planleggingen for framføring av permanent strøm til ditt anlegg, etter gjeldende regler for ditt anleggsbidrag. Anleggsbidraget er en sum du betaler for å dekke nettselskapets kostnader ved å knytte deg til strømnettet eller forsterke din tilknytning.

Når arbeidet ved anlegget er ferdig, sender elektroinstallatøren en ferdigmelding til oss og utsteder en erklæring til deg som eier/bruker av anlegget om at installasjonen er utført i samsvar med sikkerhetskravene. Dette kalles en samsvarserklæring.

Vår nye forespørselsportal er aktiv fra 5. april, og alle må lage en ny bruker i den nye portalen for å kunne sende forespørsler. Les mer her.

Gjelder det:

 • Flytting av nettanlegg
 • Jordfeil eller problemer med spenning
 • Trefelling
 • Arbeid nær strømnettet
 • Plusskunde, solcelleanlegg eller innmating
 • Større tilknytning / forsterkning
 • Grøftesamarbeid
 • Kartgrunnlag
 • Eiendom
 • Erstatningskrav

Ring 987 05 271Mandag til fredag kl.08.00 – 15.00.

Hvordan søke tilknytning eller forsterkning

Hvordan søke tilknytning eller forsterkning

Privatkunder søker tilknytning via godkjent elektroinstallatør. For mellomstore og større anlegg har Fagne to ulike løp. Fagne plikter å gjøre en vurdering om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett, plikter…

Les mer

Nye boligfelt, ladestasjoner og næring

Nye boligfelt, ladestasjoner og næring

Mellomstore tilknytninger opptil 1,6 MW følger en tilpasset prosess. Denne siden gir kundene våre informasjon om hvordan tilknytningsprosessen kan se ut, før en går i gang med planlegging og søknad.

Les mer

Større næring og kraftkrevende industri

Større næring og kraftkrevende industri

Større tilknytninger over 1,6 MW følger en egen prosess, hvor både modenhetskriterier og køordning for reservasjon av kapasitet spiller inn. Denne siden gir informasjon om stegene og modenhetskriteriene i prosessen.

Les mer

Modenhetskriterier

Mange steder er det ikke ledig kapasitet i eksisterende strømnett for å tilknytte nye kunder eller øke forbruket.  Sammen med resten av nettbransjen i Norge har vi derfor innført nye rutiner for nettilknytningssaker og køordning for reservasjon av nettkapasitet. 

Les mer

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag

Dersom du ønsker å knytte deg til strømnettet eller trenger mer strøm enn det du har i dag, kan det være behov for å bygge nytt strømnett eller gjøre forstrekninger i eksisterende strømnett. Kostnadene dette medfører utløser et anleggsbidrag – en…

Les mer

Tilknytning med vilkår om utkobling

Forskrift NEM § 3-1 gir nettselskapet og kunder mulighet til å inngå avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruket. På denne siden ønsker vi å si litt om hvorfor dette er smart for både kunden og…

Les mer