Større tilknytninger over 1,6 MW følger en egen prosess, hvor både modenhetskriterier og køordning for reservasjon av kapasitet spiller inn. Denne siden gir informasjon om stegene og modenhetskriteriene i prosessen.

Større næring og kraftkrevende industri

Fra kundeforespørsel til tilkytning. En visuell presentasjon av de nødvendige stegene for å få større forespørsler tilknyttet strømnettet.
 1. 1: Forespørsel om nettkapasitet

  Kunde sender forespørsel via Fagne-portalen.

  Les mer
  Start
 2. 2: Driftsmessig forsvarlig-vurderingen

  Fagne vurderer hvilke tiltak som vil være aktuelle.

  Les mer
  4 uker
 3. 3: Utredningsavtale

  Kunde inngår avtale om videre nettutredninger.

  Les mer
  4 uker
 4. 4: Konseptvalgutredning

  Fagne utreder alternative nettløsninger og presenterer forslag til konsept.

  Les mer
  4 uker
 5. 5: Prosjektutviklingsavtale – Reservasjon

  For å komme videre må kunde inngå videre avtale. Kunde får reservert nettkapasitet.

  Les mer
  4 uker
 6. 6: Detaljprosjektering

  Konsesjonsprosess, prosjektering og kunden rapporterer fremdrift og modenhet.

  Les mer
  3 mnd – 2 år
 7. 7: Prosjektutvikling og rapportering

  Kunde bygger sine anlegg og installasjoner, og rapporterer fremdrift og modenhet.

  Les mer
  Inntil 5 år
 8. 8: Nettutbygging og tilknytning

  Fagne bygger nettløsningen og tilknytter kunde iht. fremdriftsplanen. Standardavtale om tilknytning og bruk av nettet signeres.

  Les mer
  Inntil 5 år

Steg 1: Forespørsel om nettkapasitet

Krav til innhold
 • Informasjon om tiltakshaver/byggherre
 • Forventet maksimalt effektbehov (MW)
 • Ønsket lokasjon for nettilknytningen
 • Ønsket tidspunkt for idriftsettelse
 • Informasjon om planforhold (regulering etc.)
 • Informasjon om grunneieravtale/myndighetsavklaring

Det må sendes en formell forespørsel om tilknytning før nettselskapet kan vurdere om tiltaket er driftsmessig forsvarlig, og evt. uttale seg om kostnader knyttet til nettilknytningen.

Reelt nivå på effektbehovet er viktig for at vurderingen om tilknytningen blir gjort på riktig grunnlag. Det vil også bidra til at eventuelle kapasitetskøer og reservasjonslister blir mest mulig reelle.

Etter en forespørsel med tilstrekkelig informasjon er oversendt, gjennomfører Fagne en vurdering om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig.

Modenhetskriteriene har betydning for reservasjon og køplassering.

Kunde

Forespørsel kan komme fra et firma (kunde) eller aktør (utbygger) på vegne av fremtidige kunder.

Prosjekt

Prosjektet må beskrives med nødvendige skisser/kart/planer.

Forespørsel om nettkapasitet

Skjemaet «Forespørsel om nettkapasitet» er korrekt utfylt, og effektbehovet er spesifisert for hovedprosesser.

Fremdriftsplan

Grov fremdriftsplan er vedlagt søknaden.

Myndighetstillatelser mv.

Ikke et krav i denne fasen.

Privatrettslige avtaler

Ikke et krav i denne fasen.

Finansiering

Ikke et krav i denne fasen.

Tidspunkt for idriftsettelse

Årstall for når anlegget trenger nettkapasitet må fremkomme i søknaden.

Alt om modenhetskriteriene

Steg 1 ✓

Når forespørsel er mottatt, starter driftsmessig forsvarlig-vurderingen.

Steg 2: Driftsmessig forsvarlig-vurderingen

Behandlingstid

4 uker

Når Fagne mottar en forespørsel fra kunde/virksomhet om å bli tilknyttet strømnettet eller få øke uttaket (mer kW) i eksisterende tilknytningspunkt, må Fagne vurdere om det er tilstrekkelig ledig kapasitet i eksisterende nett.

Nettselskapet skal vederlagsfritt avklare om det er driftsmessig forsvarlig å etterkomme kundens forespørsel, så lenge effektbehov og lokalisering er rimelig avklart. I en slik vurdering må Fagne vurdere følgende:

 • Alle komponentene i strømnettet må tåle den økte lasten (kW)
 • Spenningen skal være tilfredsstillende (innenfor 230 Volt ± 10 %)
 • Forsyningssikkerheten skal være ivaretatt, nye kunder skal ikke føre til at gamle kunder mister strømmen

Når etterspurt kapasitet overstiger 5 MW eller 20 GWh må Fagne avklare med Statnett om de har ledig kapasitet i transmisjonsnettet. For tilknytninger under Stord-Bømlo er grensen 1 MW.

3 utfall

Hvis det er kapasitet i eksisterende nett, kan avtale om tilknytning inngås uten utredning.

Hvis det ikke er kapasitet i eksisterende nett, kan tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruket være et alternativ. Dette er en fleksibel avtale både for nettselskapet og for kunden, og sikrer raskere tilknytning for kundene og en bedre utnyttelse av eksisterende strømnett.

Hvis det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte det omsøkte forbruket må det utredes en nettløsning. Kunde må da inngå en utredningsavtale.

Uforpliktende kostnadsestimat

Estimatet baseres på egne grovkalkyler og erfaringstall, og kan gi en tidlig indikasjon på kostnadsnivået for tilknytningen.

Steg 2 ✓

Når tiltaksbehovet ikke er avklart, fortsetter vi med utredningsavtalen.

Steg 3: Utredningsavtale

Behandlingstid

4 uker

Utredningsavtalen inngås slik at vi sammen kan kartlegge aktuelle løsninger. Kunde kan gjennom denne avtalen få kartlagt flere alternativer. Dette kan være en eller to forbindelser knyttet til sårbarhet for avbrudd, flere alternativer for effektuttak eller tilknytning med vilkår om utkobling.

Nett for høyere spenninger (> 60 kV) må konsesjonssøkes. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler konsesjonssøknader, en prosess som normalt tar 1 til 2 år.

Videre utredninger omfatter også kostnader ved endring av eksisterende nettanlegg som utløses av andre enn nettselskapet, kostnadene når kunde ber om tjenester som normalt ikke kan forventes levert, og de påløpte kostnadene når kunde kansellerer bestilling om ny tilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet.

Kunde

Kunden kan være representert av en aktør (utbygger).

Prosjekt

Kunden beskriver prosjektet og legger ved foreløpige planer/kart/skisser.

Forespørsel om nettkapasitet

Effektbehovet skal være spesifisert for hovedprosesser.

Fremdriftsplan

Plan foreligger med viktige milepæler for oppstart, byggearbeider, idriftsettelse m.m.

Myndighetstillatelser mv.

Det foreligger oversikt over vesentlige myndighetstillatelser.

Privatrettslige avtaler

Det foreligger oversikt over vesentlige avtaler.

Finansiering

Grovt kostnadsestimat er etablert (tilsvarende Kl. 5 iht. AACE). Realistisk plan for finansiering skal foreligge, men trenger ikke være avklart.

Tidspunkt for idriftsettelse

Årstall for når anlegget trenger nettkapasitet skal angis.

Alt om modenhetskriteriene

Steg 3 ✓

Når utredningsavtalen er signert, fortsetter vi med konseptvalgutredningen.

Steg 4: Konseptvalgutredning

Behandlingstid

4 uker

Fagne utreder og avklarer hvordan nytt forbruk best kan forsynes. Det utredes ett eller flere planalternativ for nettutbygging/nettforsterkning. 

Etter at utredningen er gjennomført vil Fagne presentere foretrukket nettløsning for kunde sammen med et grovt og uforpliktende kostnadsestimat for kundens forholdsmessige andel av kostnaden.  

Steg 4 ✓

Når utredning er fullført, fortsetter vi med prosjektutviklingsavtale og reservasjon.

Steg 5: Prosjektutviklingsavtale – Reservasjon

Milepæl
 • Kapasitet reserveres ved avtaleinngåelse
 • For å beholde plassen i køen er det viktig å lese modenhetskriteriene nøye
 • Reservert kapasitet må normalt tas i bruk innen 5 år fra reservasjonstidspunktet og 2 år etter ferdigstilt utbedret strømnett

Her blir omforent fremdriftsplan et sentralt element. Alle viktige milepæler må inngå i fremdriftsplanen, og kunde forplikter seg ved avtaleinngåelse å utvikle prosjektet sitt i henhold til planen. 

For å få reservert kapasitet ved tilknytning på et gitt nettnivå må det være tilgjengelig kapasitet også i overliggende nettnivåer (nettet i Norge er delt inn i flere nettnivåer). Med tilgjengelig kapasitet menes enten ledig kapasitet i dagens nett, eller vedtatte planer om ny nettkapasitet/nettutbygging.

Kapasitet kan kun reserveres gjennom inngåelse av en slik forpliktende prosjektutviklingsavtale. Kravene for å inngå avtalen, og for å beholde sin plass i nettilknytningskøen, fremgår av modenhetskriteriene.

Kunde

Selskapet selv eller konsern som eier tiltaket inngår nødvendige avtaler.

Prosjekt

Kunden beskriver prosjektet og legger ved detaljerte planer/kart/skisser.

Forespørsel om nettkapasitet

Effektbehovet skal være tilfredsstillende dokumentert for hvert byggetrinn (driftsplan og hovedkomponenter, 1-linjeskjema e.l.).

Fremdriftsplan

Planer for fremdrift og betaling foreligger og følges, med milepæler for alle faser i prosjektet, minimum årlige milepæler. Konsept er valgt og kundens prosjekt er påbegynt.

Myndighetstillatelser mv.

Oversikt og status dokumenteres (reguleringsplaner, konsesjoner mv.).

Privatrettslige avtaler

Status for avtaler skal fremlegges.

Finansiering

Forpliktende plan for finansiering foreligger (Finansieringsgaranti ved større investeringer > 20 MNOK). Ved forutsetninger om offentlig støtte skal status angis.

Tidspunkt for idriftsettelse

Tidspunkt for når den reserverte kapasiteten tas i bruk skal normalt være innenfor 5 år fra reservasjonstidspunktet og 2 år etter ferdigstilt utbedret strømnett.

Alt om modenhetskriteriene

Steg 5 ✓

Når prosjektutviklingsavtalen er signert, fortsetter vi med detaljprosjektering.

Steg 6: Detaljprosjektering

Innhold
 • Konsesjonsprosess
 • Prosjektering
 • Innhenting av bindende priser
 • Kunde rapporterer fremdrift og modenhet
Behandlingstid

3 måneder til 2 år

Fagne må detaljprosjektere nye nettanlegg før mer nøyaktige priser for nettutbyggingen kan innhentes. 

Steg 6 ✓

Når konsesjonsprosess og prosjektering er fullført, fortsetter vi med prosjektutvikling og rapportering.

Steg 7: Prosjektutvikling og rapportering

Behandlingstid

I henhold til fremdriftsplan og inntil 5 år

Rapportering

Fremdrift rapporteres minst 2 ganger i året.

Etter byggestart vil vesentlige avvik fra fremdriftsplanen kunne medføre kansellering av tildelt kapasitet eller utsatt nettilknytning.

Reservasjon av nettkapasitet for en kunde/aktør kan utgjøre en markedsbarriere for andre aktører/kunder. Det er derfor viktig at reservasjon og tildeling av nettkapasitet foregår etter nøytrale og ikke-diskriminerende prinsipper. Fagne har derfor etablert en køordning hvor nye kunder innplasseres i køen etter nøytrale og ikke-diskriminerende kriterier.

Det forventes blant annet at aktørenes prosjekter har tilstrekkelig modenhet og fremdrift.

For at ikke kundeprosjekter med manglende fremdrift skal legge beslag på nettkapasitet som ikke vil bli benyttet, vil reservasjonen være begrenset til relevante perioder basert på prosjektets størrelse og kompleksitet (et antall måneder). I disse periodene er det forventet at aktøren utvikler sitt prosjekt parallelt med nettselskapet. Dersom kundens prosjekt kanselleres eller forsinkes uten akseptabel årsak vil reservert kapasitet kunne trekkes tilbake av nettselskapet og tildeles andre aktører.

Kunde

Endringer i kundeforholdet må oppdateres fortløpende.

Prosjekt

Kunden må minimum 2 ganger årlig bekrefte reservasjonen og informere om status for prosjektet med skriftlig oppdatert informasjon i saksbehandlingssystemet eller på e-post.

Forespørsel om nettkapasitet

Kunden skal orientere nettselskapet om det blir endringer i behovet for nettkapasitet.

Fremdriftsplan

Hvis prosjektet forsinkes utover reservasjonstiden, må kunden søke om forlenget reservasjon.

Vesentlig forsinkelse (> 2 år), ved vesentlig avtalebrudd eller hvis det er sannsynlig at prosjektet ikke vil bli realisert, kan nettselskapet kansellere hele eller deler av den reserverte kapasiteten.

Etter byggestart vil vesentlige avvik fra fremdriftsplanen alltid kunne medføre kansellering av tildelt kapasitet.

Tidspunkt for idriftsettelse

Ved mangel på nettkapasitet vil nettselskapet kunne prioritere eksisterende kunder eller kunder som kan komme raskt på nett.

Alt om modenhetskriteriene

Steg 7 ✓

Når prosjektutvikling og rapportering er fullført, fortsetter vi med nettutbygging og tilknytning.

Steg 8: Nettutbygging og tilknytning

Fagne bygger nettløsningen og tilknytter kunde til strømnettet i samsvar med fremdriftsplanen.

Før tilknytningen finner sted må det inngås Standardavtale for nettleie og tilknytning for næringskunder.

Etter at prosjektet er ferdigstilt foretar Fagne en etterberegning av anleggsbidraget.

Steg 8 ✓

Når standardavtalen er inngått kan kunde endelig tilknyttes strømnettet.