Felles anbefaling om ny nettleiemodell

En rekke nettselskaper og organisasjoner er enige om en felles anbefaling om hvordan den nye nettleiemodellen bør utformes. Bak ligger et felles ønske om en bedre utnyttelse av strømnettet av hensyn til miljøet og for å holde nettleien lavest mulig for kundene.

Etter debatten om den nye nettleiemodellen i fjor høst, og utsettelse av fristen til 1. juli 2022, har flere nettselskaper og en rekke organisasjoner som representerer forbrukere, miljøbevegelsen og næringslivet hatt en god og konstruktiv dialog om hvordan nettleien kan utformes for å forene ulike samfunnsinteresser. Resultatet er nå sammenfattet i et notat med fem anbefalinger som ble sendt over til Olje- og energidepartementet i midten av mars.

Fagne stiller seg bak anbefalingene.

Ivaretar miljø- og forbrukerinteresser

Som Fornybar Norge skriver på sine nettsider mener aktørene at den foreslåtte modellen, sammen med god informasjon til kundene, vil gi tilstrekkelige prissignaler til å jevne ut forbruket. Undersøkelser viser at kundene forstår hensikten og er interessert i å jevne ut forbruket hvis de kan spare penger på det.

Målet med den foreslåtte modellen er å utnytte dagens strømnett bedre for å unngå at man må bygge unødvendig mye nytt nett. Det vil bidra til å holde nettleien lavest mulig for kundene og samtidig begrense naturinngrep som følger med nye nettutbygginger.

Fem felles anbefalinger

Den foreslåtte nettleiemodellen baserer seg på de fem punktene under. Modellen omfatter boliger, fritidsboliger og mindre næringskunder i det lokale distribusjonsnettet.

1. Energiledd som utgjør minimum 50 prosent av nettselskapets inntekter
Det anbefales at minimum 50 prosent av nettselskapets inntekter fra den aktuelle kundegruppen skal komme fra energileddet.

2. Forenklet tidsdifferensiering av energileddet
Det anbefales at energileddet tidsdifferensieres for å motivere til flytting av fleksibelt forbruk til perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. Tidsdifferensiering av energileddet vil gjøre nettleien mer komplisert, og differensieringen bør derfor begrense seg til et skille mellom dag og natt/helg for å gjøre det enklest mulig for kundene. Et skille mellom årstider anbefales ikke.

3. Et kapasitetsbasert fastledd
Det anbefales at den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet, skal kreves inn gjennom et kapasitetsbasert fastledd som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Fastleddet bør ikke baseres på den ene timen i måneden med høyest forbruk, men på flere timesmålinger. Det gir bedre mulighet for kundene til å hente seg inn og jevne ut forbruket etter varsel om en «månedsmaks», slik at man unngår et økt kapasitetsledd.

4. Innføring av ny nettleiemodell fra 1. juli 2022
Aktørene er enige om at en ny nettleiemodell som er i tråd med disse anbefalingene bør innføres fra og med 1. juli 2022.

5. Evaluering av ny nettleiemodell høsten 2024
Erfaringene med den nye nettleiemodellen skal evalueres etter to år, noe som er helt naturlig etter innføring av en såpass omfattende endring. I forlengelsen av dette er det også hensiktsmessig å vurdere om det er behov for justeringer, slik at interessentenes ulike behov og prioriteringer kan bli ivaretatt på en enda bedre måte.