Kjørebaner og fortau blir stengt i Karmsundgata som følge av legging av ny kraftkabel.

Legger kraftigere kabler i Haugesund

Våren 2024 fortsatte arbeidet med å skifte ut og forsterke en 2,7 kilometer lang jordkabel mellom Hemmingstad og Flotmyr transformatorstasjoner i Haugesund kommune.

Om prosjektet

Kabelen vil ha større kapasitet enn eksisterende kabel fra 60-tallet, og vil ruste Haugesund for framtidens kraftbehov.

Arbeidet vil pågå fra nord for rundkjøringen i Storasundgata og Karmsundgata til Flotmyr transformatorstasjon. Det skal legges rør og kabler for distribusjonsnettet og fibernettet. RISA gjennomfører gravearbeidet på vegne av nettselskapet Fagne. Den nye kabelen skal i hovedsak legges i grøftekanten til eksisterende bilveier og gang- og sykkelfelt i Karmsundgata.

Første halvdel av prosjektet ble fullført i forbindelse med utvidelsen av Karmsundgata mellom 2021 og 2023.

I årene som kommer er det ventet et økt behov for kraft i Haugesund. Kabelen er avgjørende for at byen får strøm.

– Kabelen blir en viktig forbindelse i regionalnettet i Haugesund. Dette gjør at vi kan overføre mer kraft, samt at det sikrer strømforsyningen da dagens kabler begynner å nå sin tekniske levetid, sier Einar Kirkhus Nilsen, prosjektleder i Fagne.

Arbeidet skal etter planen vare ut 2024.

  • Det blir smalere vei langs hele traseen. I perioden kan filer måtte stenges, og da blir det gjennomført manuell dirigering. Dette vil bli informert om via skilting.
  • Myke trafikanter vil måtte benytte andre traseer som blir skiltet.
  • Det kan forekomme nattarbeid. Dette blir det orientert om via SMS.
  • Det blir tung sikring av arbeidet langs hele traseen. Brukere må likevel lese skilt som blir satt opp langs trassene og forholde seg til disse.
  • Arbeidet kan påvirke kollektivtrafikkbrukere i området. Ved endringer av for eksempel busslommer, vil det komme informasjon om dette.
Gravearbeid i Karmsundgata I forbindelse med legging av ny kraftkabel i Karmsundgata blir kjørebaner og fortau stengt.

Fremdrift

  • Pågår 2024: Legging av kabler på delstrekningen fra Storasundkrysset til Flotmyr transformatorstasjon
  • 2021-2023: Legging av kabler mellom Opelkrysset og Storasundkrysset i Karmsundgata. Arbeidet ble gjennomført samtidig som utvidelsen av Karmsundgata fra to til fire felt.
  • Høsten 2020: Fikk konsesjon for ny 132 kV jordkabel mellom Hemmingstad og Flotmyr

Relevante dokumenter