Tor Einar Tveit, Kjetil Berge, Gunn Evy Auestad og Thomas Heimstad.

Styrker regionalnettet i Odda

Det pågår i perioden 2022-2024 en større oppgradering av regionalnettet i Odda i Ullensvang. Prosjektet skal sikre lokal, grønn industri og ruste området for fremtidig økning i kraftbehovet.

Om prosjektet

Regionalnettet i Odda er bygd på 1960-tallet. Arbeidet med å oppgradere nettet omfatter både utskifting av luftlinjer, legging av nye sjøkabler og bygging/ombygging av transformatorstasjoner.Prosjektet ble igangsatt i 2015 etter en henvendelse fra sinkverket Boliden til daværende Odda Energi Nett. Boliden planlegger utvidelser i produksjonslokalene på Eitrheimsneset som fra sommeren 2024 vil medføre en kapasitetsøkning fra 200 000 til 350 000 tonn zink, og en lastøkning fra 100 til 200 MW. Nytt regionalnett skal dekke det økte kapasitetsbehovet til den lokale industribedriften og samtidig ruste Odda-regionen for fremtidig økning i kraftbehovet.

Prosjektet er stort i omfang og omfatter flere delprosjekter:

 • Ny 66 kV luftlinje på cirka 4,2 km i eksisterende trasé fra Tyssedal til Skjeggedal (Åsen koblingsstasjon – Stanavegen/Sengjanes koblingsstasjon)
 • Legging av 12.000 meter med 66kV sjøkabel i Sørfjorden.
 • Ombygging av koblings- og transformatorstasjonene Åsen, Norzink, Sengjaneset og Stanavegen
 • Ny 66 kV koblingsstasjon på Eitrheimsneset

Fagne leder arbeidet. Bjerke Nettbygg er hovedentreprenør på linjeprosjektet, Seaworks Kabel har ansvar for legging og tilkobling av sjøkabler, og selskapet VEO står for arbeidet i transformatorstasjonene. I tillegg utfører den lokale entreprenøren Høyer Odda diverse entreprenørarbeid.

På strekningen Tyssedal – Skjeggedal skal det reises totalt 19 stålmaster i bratt og ulendt terreng uten tilkomst fra vei. Som følge av helikoptertrafikk må linjer i perioder kobles ut, samtidig som strømforsyningen ut til kundene skal opprettholdes. Også koblingsanleggene skal oppgraderes mens transformatorstasjonene er i full drift.

Sjøkablene legges i tre ulike traséer, én fra Eitrheimsneset til Tyssedal og to parallelt fra muffehusene ved Kvitur til Eitrheimsneset.

Nye master er satt opp i forbindelse med oppgradering av regionalnettet i Odda 2022-2024. På strekningen Tyssedal – Skjeggedal skal det reises totalt 19 stålmaster i bratt og ulendt terreng.

Fremdrift

 • Etablering av bryteranlegg i perioden september 2023 – juli 2024
 • Strekking linjetråd i perioden oktober 2023 – januar 2024
 • Mastereis Åsen – Stanavegen ferdigstilles ila. september 2023
 • Etablering av mastefundamenter linje Åsen – Stanavegen fullført 23.08.2023
 • Legging av sjøkabler fullført februar 2023
 • Etablering av fremføringsveger for sjøkabler fullført januar 2023
 • Oppstart byggefase august 2022
 • Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) godkjent av NVE 08.03.2021
 • Konsesjon gitt av NVE 01.11.2019
 • Frist for høringsuttalelser 04.02.2019
 • Åpent informasjonsmøte / Folkemøte 19.01.2019
 • Konsesjonssøknad sendt til NVE 19.11.2018

Relevante dokumenter

Kartutsnitt Odda